Taisyklės ir sąlygos

2.5 versija, paskutinį kartą keista 2023-05-03

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šių Sąlygų tikslas – kartu su Privatumo politika ir kitais Platformos dokumentais suteikti informaciją apie ENEBA, informuoti Naudotojus ir Pardavėjus apie Platformoje galiojančias priimtino elgesio taisykles ir nustatyti pagrindines gaires Platformoje sandorius sudarantiems asmenims.
  2. Platforma – tai vieta internete, vaizdo žaidimų entuziastams suteikianti saugią erdvę, kurioje jie prisijungę gali įsigyti įvairaus su žaidimais susijusio Pardavėjų ir kitų Platformos veikloje dalyvaujančių Naudotojų siūlomo turinio.
  3. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Platforma yra ne internetinė parduotuvė, o internetinė platforma, ir visi sandoriai yra vykdomi tarp Naudotojų arba tarp Naudotojų ir Pardavėjų, taigi, jei aiškiai nenurodyta kitaip, ENEBA neparduoda ir neperka Skaitmeninio turinio ar fizinių produktų.
  4. Siekiant išvengti abejonių:
   1. Platformoje vykdomus pardavimo sandorius sudaro atitinkami Naudotojai arba Naudotojai ir Pardavėjai, o ENEBA tik teikia antrines paslaugas, susijusias su Platformos kūrimu ir palaikymu, ir papildomų paslaugų, susijusių su sklandžios ir saugios Naudotojų ir Pardavėjų patirties, užtikrinimu;
   2. pagal šias Sąlygas sukuriami su Platformos administravimu susiję sutartiniai santykiai tarp ENEBA ir Naudotojų, taip pat tarp ENEBA ir Pardavėjų;
   3. šios Sąlygos nereguliuoja santykių tarp Naudotojų arba tarp Naudotojų ir Pardavėjų;
   4. šios Sąlygos nereguliuoja mokėjimų gavimo ir vykdymo per Platformą sąlygų. Atkreipkite dėmesį, kad ENEBA naudojasi „Hyperwallet“ mokėjimo paslaugomis padedant vykdyti sandorius, sudaromus tarp Naudotojų arba tarp Naudotojų ir Pardavėjų. Tokioms mokėjimo paslaugoms taikomos „Hyperwallet“ paslaugų teikimo sąlygos ir „Hyperwallet“ privatumo politika;
   5. šiose Sąlygose nenumatytos konkrečių tarp Naudotojų arba tarp Naudotojų ir Pardavėjų sudaromų sandorių sąlygos, tokios kaip: pirkimo kaina, Skaitmeninio turinio kokybė ir turinys, saugumo, garantijų ir atsakomybės sąlygos, susijusios su Skaitmeninio turinio pardavimu per Platformą. ENEBA netikrina Naudotojų ir Pardavėjų pateiktų duomenų tikrumo ir tikslumo.
  5. Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, išimtinai siekdama apsaugoti ENEBA prekių ženklą, užtikrinti sklandų Platformos veikimą ir išvengti nesąžiningos bei neteisėtos veiklos Platformoje, ENEBA pasilieka teisę nustatyti bendrąsias gaires, susijusias su Skaitmeninio turinio ar fizinių produktų pardavimu ir pirkimu Platformoje.
  6. Su žaidimais susijusių fizinių produktų pirkimo ir pardavimo Platformoje sąlygos yra numatytos atskirame šių Sąlygų priede, kuris yra neatsiejama šių Sąlygų dalis. Jei tarp Sąlygų ir priedo būtų neatitikimų, sandoriuose, susijusiuose su fiziniais produktais, pirmenybė teikiama priedui.
  7. Informuojame, kad šios Sąlygos gali būti pakeistos toliau 3.6 punkte nustatyta tvarka. ENEBA primygtinai rekomenduoja Naudotojams ir Pardavėjams reguliariai perskaityti Sąlygas ir išsamiai susipažinti su atitinkamu metu galiojančia jų versija.
 2. Sąvokos
  ENEBA – UAB „Helis play“, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 4-333, Vilnius, Lietuvos Respublika.
  Naudotojas – fizinis asmuo, kuris veikia pagal šias Sąlygas siekdamas tikslų, nesusijusių su prekyba, verslu, amatu ar profesija (t. y. vartotojas), susikūręs Paskyrą Platformoje ir (arba) ketinantis pirkti Skaitmeninį turinį arba pirkti ar parduoti fizinius produktus naudodamasis ENEBA teikiamomis Paslaugomis.
  Pardavėjas – bet kokia forma veikiantis verslininkas, Platformoje parduodantis Skaitmeninį turinį Naudotojams.
  Paskyra – paskyra, suteikianti Naudotojui arba Pardavėjui galimybę gauti Platformoje teikiamas Paslaugas ir kitaip ja naudotis.
  Paslauga – viena iš šiose Sąlygose aprašytų ENEBA teikiamų paslaugų.
  Pirkimo-pardavimo sutartis – bet kokia Naudotojo ir Pardavėjo sudaryta sutartis, pagal kurią Pardavėjas privalo perduoti prieigą prie Skaitmeninio turinio Naudotojui, o Naudotojas – sumokėti jos kainą.
  Platforma – Platforma, pasiekiama adresu www.eneba.com ir/arba naudojantis mobiliąja programėle.
  Privatumo politika – taisyklės, kuriomis nustatytos ENEBA taikomos asmens duomenų ir privatumo apsaugos procedūros.
  Sąlygos – šios taisyklės, nustatančios Naudotojų, Pardavėjų ir ENEBA teises ir pareigas, bei Platformos naudojimą reglamentuojančios sąlygos.
  Skaitmeninis turinys – skaitmeninis turinys, kuriam suteiktas aktyvinimo kodas ir kuris gali būti naudojamas tik jį suaktyvinus Naudotojo kompiuterinėje platformoje arba kitas skaitmeninis turinys, kurį Pardavėjai siūlo pirkti Platformoje.
 3. Šių Sąlygų taikymas
  1. Naudotojai ir Pardavėjai be jokių išlygų sutinka su šiomis Sąlygomis, įskaitant Privatumo pranešimą, ir įsipareigoja jų laikytis. Sutikimas su šiomis Sąlygomis yra būtina Paslaugų teikimo sąlyga.
  2. Siekiant išvengti abejonių, šios Sąlygos taip pat taikomos visiems asmenims, kurie Platforma naudojasi anonimiškai, ir laikoma, kad atverdami Platformą jie sutinka su šiomis Sąlygomis, Privatumo pranešimu ir kitais platformos dokumentais.
  3. Prašome Naudotojus, kuriems draudžiama naudotis Platforma pagal atitinkamos valstybės ar regioninius apribojimus, įskaitant apribojimus, taikomus šalyje ir (arba) regione, kur yra jų dabartinė gyvenamoji vieta ir paslaugų naudojimo vieta, nesinaudoti Platforma.
  4. Kiekvienas Naudotojas patvirtina, kad jis yra ne jaunesnis nei 16 (šešiolikos) metų amžiaus, arba jis pagal atitinkamos šalies įstatymus yra sulaukęs atitinkamo amžiaus, kad galėtų prisiimti atsakomybę už įsipareigojimus pagal sutartinius santykius, yra visiškai veiksnus ir gali sudaryti teisinius veiksmus. Be to, kiekvienas Naudotojas patvirtina, kad pagal atitinkamos šalies įstatymus jam netaikomi apribojimai naudotis ENEBA teikiamomis Paslaugomis.
  5. Kiekvienas Pardavėjas patvirtina, kad jis yra verslininkas ir sutinka su šiomis Sąlygomis. Kiekvienas Pardavėjas pareiškia, kad nėra jokio faktinio ar teisinio pagrindo, dėl kurio jis negalėtų sutikti su šiomis Sąlygomis ir sudaryti Pirkimo–pardavimo sutarčių su Naudotojais per Platformą, skirtoje parduoti Skaitmeninį turinį Naudotojams.
  6. ENEBA turi teisę bet kada savo nuožiūra vienašališkai pakeisti šias Sąlygas, įskaitant teisę į jas įtraukti naujų nuostatų ir panaikinti senąsias, apie Sąlygų pakeitimus paskelbusi Platformoje. Toliau naudodamiesi Platforma ir Paslaugomis, Naudotojai ir Pardavėjai patvirtina, kad šių Sąlygų pakeitimai jiems yra privalomi. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, Sąlygų pakeitimai įsigalioja praėjus 10 (dešimčiai) dienų nuo jų paskelbimo Platformoje. Pardavėjai apie Sąlygų pakeitimus, turinčius įtakos Pardavėjo ir ENEBA santykiams, informuojami el. paštu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki šių pakeitimų įsigaliojimo. Pardavėjai turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį su ENEBA, gavę pranešimą apie šiuos pakeitimus, susisiekę adresu supply@eneba.com. Jei pasibaigus įspėjimo laikotarpiui Pardavėjas ir toliau naudosis Platforma, bus laikoma, kad jis sutiko su Sąlygų pakeitimais.
  7. Naudotojai ir Pardavėjai gali sudaryti papildomus atskirus susitarimus su ENEBA. Jei šių Sąlygų nuostatos prieštarauja tokiems papildomiems susitarimams, pirmenybė teikiama papildomų susitarimų nuostatoms, išskyrus atvejus, kai atitinkamuose papildomuose susitarimuose aiškiai nurodyta kitaip.
  8. ENEBA komunikuoja su Naudotojais ir Pardavėjais siųsdama elektroninius laiškus, per Platformos Paskyros elektroninę sistemą pateikdama jiems pranešimus arba siųsdama jiems pranešimus kitais elektroninės komunikacijos kanalais. Naudotojai ir Pardavėjai besąlygiškai sutinka gauti elektroninius pranešimus ir patvirtina, kad visi ENEBA elektroniniu būdu pateikti susitarimai, pranešimai, informacijos atskleidimas ir kiti pranešimai atitinka visus teisinius pranešimo raštu reikalavimus.
 4. Mokesčiai už Paslaugas
  1. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, ENEBA gauna komisinius ir kitus taikytinus mokesčius nuo Pardavėjų nustatytos kiekvieno sandorio kainos. Kūrimo ir pardavimo aukciono procese Pardavėjas gauna visą informaciją apie taikomus komisinius ir kitus mokesčius už tam tikro aukciono pateikimą Platformoje.
  2. Platformos naudojimas, Paskyros sukūrimas ir Skaitmeninio turinio įsigijimas yra neapmokestinamas Naudotojams. ENEBA komisiniai apmokestinami nuo Pardavėjo nurodytos Skaitmeninio turinio pardavimo kainos. Tačiau, Naudotojams gali būti taikomas mokestis už papildomas paslaugas, Platformoje įsigyjamas iš ENEBA. Prie mokesčių už papildomas paslaugas dydžio ENEBA gali pridėti Naudotojo gyvenamojoje vietoje Europos Sąjungos teritorijoje taikomo tarifo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumą, taikomą vykdant PVM prievoles pagal Bendrijos teisę, tai yra Tarybos direktyvos 2006/112/WE 58 straipsnį ir Įgyvendinimo reglamentus Nr. 282/2011 ir 1042/2013.
  3. Už rinkliavų ir mokesčių, susijusių su naudojimusi Platformoje teikiamomis Paslaugomis, mokėjimą išimtinai atsako Naudotojai ir Pardavėjai. Tai yra Naudotojai ir Pardavėjai yra atsakingi už mokėtinus mokesčius, rinkliavas ar kitas mokėtinas sumas, kurias reikalaujama sumokėti pagal sutartis, kurias jie sudarė Platformoje. ENEBA jokiais atvejais neatsako už tokių rinkliavų ir mokesčių sumokėjimą. Jeigu nepavyksta tam tikru būdu sumokėti arba laiku neapmokama pateikta sąskaita faktūra, ENEBA pasilieka teisę pareikalauti sumokėti kitu mokėjimo būdu ir atlyginti visas papildomas išlaidas, kurios gali būti taikomos tam pakeistam mokėjimo būdui.
  4. Visais atvejais, kai ENEBA teikia Paslaugas bet kokiam verslininku laikomam asmeniui, šis pripažįsta ir sutinka sumokėti bet kokį mokėtiną Prekių ir Paslaugų mokestį (PPM), PVM, pardavimo mokestį ar bet kokį panašų mokestį pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą
 5. Paskyros
  1. Asmuo, norintis naudotis visomis Platformoje teikiamomis Paslaugomis, privalo užsiregistruoti ir susikurti Paskyrą. Tačiau, Paskyra nėra būtina norint Platformoje įsigyti Skaitmeninio turinio. Registracija atliekama užpildžius Platformoje pateiktą registracijos formą, į ją surašant visą reikalingą informaciją. Asmens bus paprašyta pateikti savo naudotojo vardą, el. pašto adresą, slaptažodį ir kitą informaciją. Kad registracija būtų baigta, asmuo turės sutikti su Sąlygomis, Privatumo politika ir kitais Platformos dokumentais (jei jų yra). Informacijos, kurią ENEBA savo nuožiūra reikalauja pateikti, kad galėtų patikrinti naują Naudotoją (neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija aiškiai nurodyta šiose Sąlygose), nepateikimas gali būti laikomas pagrindu atsisakyti užregistruoti, užšaldyti ir (arba) panaikinti užregistruotą Paskyrą.
  2. Kiekvienas Naudotojas privalo atskleisti informaciją apie savo gyvenamąją vietą. Naudotojai informuojami, kad ENEBA gali naudoti kompiuterių tinklo įrenginio (ir ryšio) vietos nustatymo priemones, siekdama nustatyti kilmės šalį, iš kurios atliekama registracija. ENEBA gali atsisakyti sukurti Paskyrą, ją užšaldyti ar pašalinti, jei Naudotojo nurodyta gyvenamoji vieta skiriasi nuo ENEBA atlikto patikrinimo, tai yra kompiuterių tinklo įrenginio (ir prisijungimo) vietos nustatymo – kilmės šalies, iš kurios prisijungiama prie Platformos, – rezultatų. Kiekvienas Naudotojas turi teisę susikurti tik vieną Paskyrą, išskyrus konkretų atvejį, kai aiškiai susitarta kitaip. Siekiant išvengti abejonių, Naudotojai negali naudotis Platforma VPN ryšiu, išskyrus atvejus, kai atskirai aiškiai susitarta kitaip.
  3. Pagal savo vidaus procedūras ENEBA kartais gali vykdyti procedūras „pažink savo klientą“ (angl. know your client, KYC) ir paprašyti Naudotojų ir Pardavėjų pateikti tinkamus dokumentus ir informaciją, susijusią su jų tapatybe ir veikla Platformoje. Tai gali būti Naudotojo tapatybės dokumentai, įvairūs Pardavėjo dokumentai, patvirtinantys jo teisinį statusą, registracijos adresą, įgaliojimus atstovauti Pardavėjui, PVM mokėtojo kodas ir kiti konkrečiu atveju reikalingi duomenys. Tokių dokumentų ir informacijos nepateikimas per ENEBA nustatytą terminą gali būti atsisakymo užregistruoti priežastis ir (arba) pagrindas užšaldyti ar panaikinti jau užregistruotą Paskyrą.
  4. Naudotojas, tinkamai užsiregistravęs Platformoje, įrašęs savo prisijungimo vardą ir slaptažodį gauna neribotą prieigą prie visų Platformos funkcijų.
  5. Laikoma, kad Platformoje užsiregistravęs Naudotojas perskaitė, pritarė ir visiškai suprato šias Sąlygas, įskaitant Privatumo politiką ir kitą Platformos dokumentaciją, ir sutiko, kad ENEBA dabar ir ateityje tvarkytų registruojantis Platformoje jai perduotus asmens duomenis. Neatsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, taip pat laikoma, kad asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Platformoje ir susikūręs Paskyros, taip pat sutiko su šiomis Sąlygomis, Privatumo politika ir kita Platformos dokumentacija nuo momento, kai jis nusprendė pasinaudoti Platformos funkcijomis.
  6. ENEBA, jei ji mano, jog kyla didelis pavojus, kad Paskyra sukels žalos bet kokiam asmeniui, turi teisę bet kada sustabdyti Paskyros naudojimą – apriboti teisę prie jos prisijungti, sustabdyti sandorius ir pan. Pašalinus rizikos veiksnį (išimtinai ENEBA nuožiūra), ENEBA vėl gali įjungti Paskyrą. Paskyros valdytojui pažeidus įstatymus arba šias Sąlygas, ENEBA turi teisę pašalinti Paskyrą. ENEBA turi teisę sustabdyti ar nutraukti Paskyros naudojimą, jei susidaro bet kokios kitos aplinkybės, dėl kurių, jos nuomone, gali kilti pavojus bet kokiam asmeniui arba būti pažeisti įstatymai.
  7. Naudotojai privalo deramai rūpintis savo Paskyra ir užtikrinti, kad jų el. pašto adresas būtų atnaujintas (aktualus). ENEBA neatsako, jei Naudotojai negauna informacijos dėl savo nerūpestingumo.
  8. Kai ENEBA nusprendžia, kad Platformą reikia atnaujinti, arba kai Platformoje kyla techninių problemų, ENEBA turi teisę apriboti galimybę prisijungti prie Paskyrų ar naudotis atitinkamomis Paslaugomis arba apskritai apriboti bendrą prieigą prie Platformos.
  9. Naudotojai pripažįsta, kad perdavus prisijungimo prie savo Paskyros duomenis kitam asmeniui gali būti padaryta žala ENEBA ar tretiesiems asmenims. Naudotojai privalo užtikrinti tos informacijos saugumą, o to nepadarę, jie yra atsakingi už visos padarytos žalos ištaisymą. 
  10. ENEBA nemokamai suteikia Paskyrą Naudotojui ir leidžia jam naudotis Platformoje siūlomomis Paslaugomis, kurios yra per interneto tinklą prieinamos iš bet kurios pasaulio vietos.
  11. Skirtingose šalyse ar regionuose Paslaugos (ar bet kurios kitos Platformoje siūlomos funkcijos) gali skirtis. ENEBA negarantuoja, kad tam tikra Paslauga ar funkcija galės naudotis visi Naudotojai. ENEBA pasilieka teisę tam tikriems atskiriems Naudotojams apriboti prieigą prie Paslaugų (ar kitų Platformos funkcijų), neleisti jomis naudotis ar sukurti kitą prieigos lygmenį.
  12. Paskyros sukuriamos ir Pardavėjams. Pardavėjas, norėdamas pradėti prekiauti Platformoje, turi kreiptis į ENEBA: užpildyti registracijos formą ir pateikti prašomus dokumentus bei informaciją. Sėkmingai užsiregistravus, ENEBA sukuria Paskyrą ir pateikia Pardavėjui prisijungimo duomenis, kuriuos šis vėliau gali pasikeisti.
  13. Pardavėjui pažeidus šias Sąlygas ir galiojančius įstatymus, ENEBA pasilieka teisę užšaldyti ar pašalinti jo Paskyrą. Pardavėjams taip pat taikomi 5.6-5.9 punktai.
  14. Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas nuostatas, Pardavėjo Paskyra taip pat gali būti užšaldyta arba pašalinta pastebėjus, kad parduodamas Skaitmeninis turinys pažeidžia trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises arba jau buvo naudojamas.
  15. Naudotojai ir Pardavėjai neturi teisės naudoti kitų Paskyrų ir perduoti savo Paskyrų kitiems Naudotojams ar tretiesiems asmenims. Tai netaikoma Pardavėjams, kurie leidžia naudotis savo Paskyra jų vardu įgaliotiems veikti asmenims, taip pat darbuotojams, kuriems Pardavėjas leido naudotis savo Paskyra. Kiek leidžiama pagal įstatymus, ENEBA atleidžiama nuo atsakomybės Naudotojams ir Pardavėjams, susijusios su šios nuostatos pažeidimu. Siekiant išvengti abejonių, reikia pažymėti, kad Naudotojai ir Pardavėjai prisiima visą atsakomybę už asmenų, kuriems jie suteikė prieigą prie savo Paskyros, veiksmus ir jų rezultatus.
  16. Naudotojai ir Pardavėjai privalo nuolat atnaujinti savo registracijos duomenis ir nedelsdami informuoti ENEBA apie bet kokius tų duomenų pasikeitimus.
 6. Naudojimo sąlygos
  1. Pagal šias sąlygas ENEBA suteikia Naudotojams ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą licenciją naudotis ENEBA teikiamomis Paslaugomis asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Ši licencija yra taikoma tik Platformos funkcijoms ir neapima jokių Skaitmeninio turinio licencijų (įskaitant Pardavėjų Platformoje siūlomus žaidimų aktyvavimo kodus). Siekiant išvengti abejonių, reikia pažymėti, kad Skaitmeninio turinio licencijos suteikiamos tik jo savininko ar kitų tokią teisę turinčių asmenų nuožiūra.
  2. Naudotojams draudžiama netinkamai naudotis ENEBA Paslaugomis, ir jie privalo jomis naudotis laikydamiesi įstatymų ir šių Sąlygų. Netinkamai naudojantis Paslaugomis gali kilti neigiamas poveikis ENEBA ar tretiesiems asmenims, ir Naudotojai, pažeidę Paslaugų naudojimo sąlygas, privalo ištaisyti visą padarytą žalą.
  3. Visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos Naudotojams šiose Sąlygose, išlaiko ir pasilieka ENEBA arba jų savininkai, licencijos davėjai, tiekėjai, leidėjai ar kiti įgalioti asmenys.
  4. Bet kokie intelektinės nuosavybės objektai, tokie kaip, visi tekstai, grafinė medžiaga, interaktyvios funkcijos, logotipai, nuotraukos, rinkmenos, Platformos programinė įranga, išskyrus tuos, kuriuos įkėlė, perdavė, padarė prieinamus, paskelbė Naudotojai ir Pardavėjai, taip pat medžiagos rinkiniai, susisteminta ir sukompiliuota medžiaga ir bendras Platformos aprašymas ir rūšis sudaro ENEBA intelektinę nuosavybę. Jie yra apsaugoti autorių teisėmis, prekių ženklais, patentais, pramoninio dizaino teisėmis ir kitomis teisėmis ir nuostatomis, įskaitant tarptautines konvencijas ir nuosavybės teises. Visos tos teisės saugomos ENEBA naudai. Visi prekių ženklai, kiti ženklai ir prekių pavadinimai yra ENEBA nuosavybė.
  5. Išskyrus atvejį, kai ENEBA aiškiai raštu davė sutikimą, Naudotojai ir Pardavėjai neturi teisės: dauginti, kopijuoti, atsisiųsti, platinti, parduoti ar perparduoti bet kokias paslaugas, informaciją, tekstus, grafiką, vaizdo įrašus, garsus, scenarijus, rinkmenas, duomenų bazes ar sąrašus, pateiktus Platformoje ar prieinamus per ją, ar kitaip juos naudoti. Be aiškaus rašytinio ENEBA leidimo draudžiama sistemingai atkurti Platformos turinį, siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai sukurti ar sudaryti rinkinį, kompiliaciją, duomenų bazę ir katalogą (naudojantis robotais, paieškos sistemomis, automatiniais ar rankiniais įrenginiais). Draudžiama naudoti bet kokį Platformos turinį ar joje pateiktą medžiagą Sąlygose nenurodytais tikslais, tai yra ją bet kokia forma – elektronine, mechanine, fotografine ar kitokia – naudoti, paskelbti ar kopijuoti (visos teisės saugomos).
  6. Naudotojai privalo perskaityti Sąlygas bei Privatumo politiką ir sutikti su jomis, taip pat bet kuria kita Platformos dokumentacija, kad užtikrintų į Platformą įkeltų savo asmens duomenų apsaugą. Kiekvienas Naudotojas sutinka naudotis Plafroma laikydamasis su privatumo apsauga susijusių Sąlygų ir Privatumo politikoje aptartų duomenų apsaugos taisyklių. 
  7. ENEBA Platformoje leidžiama Naudotojams pateikti hipersaitus (t. y. reklamjuostes, kanalus), kuriais suteikiama prieiga prie kitų teikėjų siūlomo turinio, produktų ar paslaugų, Naudotojai nukreipiami į kitų teikėjų interneto svetaines. ENEBA neatsako už kitų paslaugų teikėjų pateiktos informacijos tikrumą, tikslumą ar patikimumą. ENEBA rekomenduoja perskaityti visus dokumentus kitų paslaugų teikėjų interneto svetainėse. Naudotojai pripažįsta, kad ENEBA nekontroliuoja tų teikėjų veiksmų.
  8. Naudotojai ir Pardavėjai tuo neapsiribodami patvirtina ir pareiškia, kad jie:
   1. neskelbs netinkamos ar klaidingos informacijos, kuri gali pakenkti ENEBA, kitiems Naudotojams, Pardavėjams ar tretiesiems asmenims;
   2. į Platformą neįkels ir neplatins jokios informacijos, kuri galėtų pažeisti įstatymus, sutartis ar trečiųjų asmenų teises. Tokia galimai neskelbtina informacija gali būti autorių teisių saugoma medžiaga, asmens duomenys, komercinės paslaptys ir kt.;
   3. neapsimes kitu asmeniu ar subjektu, nesvarbu, ar jis yra egzistuojantis, ar išgalvotas, ar sudarys melagingą įspūdį, kad yra susijęs su bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, taip pat neprisijungs prie kitų Naudotojų ar Pardavėjų Paskyrų ir neteiks melagingos informacijos, kuri galėtų suklaidinti ENEBA, kitus Naudotojus ar Pardavėjus;
   4. nemėgins įsilaužti į Platformą, jos pakeisti, išjungti ar kitaip paveikti, o taip pat nemėgins paveikti jos saugumo;
   5. nenaudos Platformos jokiais kitais tikslais, išskyrus jos naudojimą pagal paskirtį, atsižvelgiant į ENEBA Paslaugų tikslus;
   6. nemėgins surinkti Platformoje laikomų asmens duomenų be atitinkamo duomenų subjekto sutikimo, neįžeidinės ir neapgaudinės kitų Naudotojų ar Pardavėjų;
   7. nenaudos Platformos jokiais neteisėtais tikslais ar pažeisdamas įstatymus, įskaitant jų nuostatas, susijusias su autorių, intelektinės nuosavybės teisių ir kitų nuosavybės teisių apsauga;
   8. nemėgins kištis į Platformos veiklą, nedraus ir netrukdys ar neapsunkins kitiems Naudotojams ar Pardavėjams naudotis Platforma;
   9. už atlygį ar kitu būdu neperleis savo Paskyros ar jos dalies;
   10. nevykdys operacijų pinigais, gautais iš neteisėtų ar neatskleistų šaltinių.
    Visi pirmiau išvardyti veiksmai apima bandymą atlikti vieną iš jų arba sukurti jiems įvykdyti palankias aplinkybes.
  9. Naudotojai ir Pardavėjai, siųsdami ar skelbdami savo medžiagą Platformoje arba kitaip ją platindami ENEBA, įstatymų leidžiamu mastu suteikia ENEBA neatšaukiamą, neterminuotą ir nemokamą licenciją ją naudoti, įskaitant teisę ją pristatyti, perduoti, platinti, dauginti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, modifikuoti, versti, kurti susijusį turinį ir kitaip ją naudoti bet kokiais būdais ir tikslais, kurie gali būti naudingi ENEBA veiklai dabar ar ateityje, tačiau ja neapsiribojant. Naudotojai ir Pardavėjai pripažįsta ir garantuoja ENEBA, kad jie turi pakankamai priemonių ir teisių suteikti šią licenciją. 
  10. PARDAVĖJAMS GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA Į SĄRAŠUS ĮTRAUKTI IR PARDAVINĖTI SKAITMENINĮ TURINĮ, KURIS PAŽEIDŽIA GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISES (ĮSKAITANT AUTORIŲ TEISES) AR ŠIAS SĄLYGAS.
 7. Sandoriai tarp Naudotojų ir Pardavėjų ir ENEBA vaidmuo
  1. ENEBA, būdama Platformos administratorė, teikia tam tikrus reikalavimus atitinkamiems Pardavėjams dėl galimybės Platformoje pardavinėti Skaitmeninį turinį.
  2. Kiekvienas Pardavėjas nustato Skaitmeninio turinio, kurį ketina parduoti Platformoje, kainą. Jei aiškiai nenurodyta kitaip ir atsižvelgdama į 4.1 ir 4.2 punktus, ENEBA taiko komisinius, taip pat gali imti ir kitus mokesčius, apskaičiuojamus pagal tą kainą. Naudotojai ir Pardavėjai patvirtina, jog jie supranta, kad ENEBA ir atskiri Pardavėjai taip pat gali sudaryti papildomus 3.7 punkte nurodytus susitarimus dėl kitų komisinių ir mokesčių.
  3. Įtraukdamas Skaitmeninį turinį į Platformos sąrašus, Pardavėjas paveda ENEBA Platformoje paskelbti Pardavėjo kvietimą sudaryti sutartį Naudotojams, norintiems įsigyti Skaitmeninio turinio už Pardavėjo nustatytą kainą. Tai nėra pasiūlymas parduoti civilinės teisės prasme. Pardavėjas turi teisę pakeisti siūlomo Skaitmeninio turinio kainą, jei nė vienas Naudotojas nepareiškė valios jį įsigyti. Kiekvienas Pardavėjas pripažįsta ir sutinka, kad produktų kainos ir aprašymai yra viešai skelbiami ir prieinami visiems Platformos Naudotojams.
  4. Norėdami įtraukti Skaitmeninį turinį į Platformą, Pardavėjai pateikia informaciją apie produktus, kurie bus joje parduodami, ir sutinka, kad ENEBA peržiūrėtų ir užbaigtų aprašymus, siekdama užtikrinti vienodą sąrašo aprašų Platformoje standartą. Kiekvienas Pardavėjas įsipareigoja pateikti tikrą ir išsamią informaciją, reikalingą tokiems aprašymams parengti. Pateikta informacija turi tinkamai atspindėti tikrąsias produkto savybes. ENEBA neatsako už jokius produktų aprašymų netikslumus, kuriuos lėmė Pardavėjo ENEBA pateikta neteisinga informacija. Pardavėjai įgalioja ENEBA nemokamai naudotis šiame punkte nurodyta informacija, parengti parduodamų produktų aprašus, koreguoti, pakeisti ir išversti šią informaciją.
  5. Kiekvienas Naudotojas žino ir patvirtina, kad išreiškus valią Platformoje iš Pardavėjo įsigyti Skaitmeninio turinio (t. y. pateikus Skaitmeninio turinio pirkimo užsakymą), jam gali kilti prievolė už jį sumokėti, jeigu Pardavėjas išreiškia norą sudaryti sutartį ir gauti atitinkamą mokestį iš Naudotojo. Siekiant išvengti abejonių, reikia pažymėti, kad Naudotojai, išreiškę valią įsigyti Skaitmeninio turinio, turi žinoti, jog Pardavėjas gali turėti teisę atsisakyti sudaryti Pirkimo–pardavimo sutartį pagal savo pasirinktas pateikimo mokėjimo autorizavimo sąlygas.
  6. ENEBA neįgalioja perduoti Pardavėjų parduodamo Skaitmeninio turinio ir neautorizuoja mokėjimų už Skaitmeninį turinį, kurį Pardavėjai pateikia Platformoje, ir už juos neatsako.
  7. ENEBA suteikia Naudotojams ir Pardavėjams galimybę gauti Naudotojų mokėtinas sumas, naudojantis Platformoje siūlomais atsiskaitymo kanalais. Siekiant išvengti abejonių, reikia pažymėti, kad Pardavėjai gali leisti mokėjimus atlikti už ENEBA „ekosistemos“ ribų, ir tokiu atveju už tinkamą ir saugų sumokėjimą, jo dokumentavimą ir Pardavėjo informavimą atsako Naudotojai. Atlikdamas mokėjimus ENEBA „ekosistemoje“, kiekvienas Pardavėjas sutinka ir suteikia ENEBA leidimą išskaičiuoti komisinius ir kitus mokesčius iš lėšų, surinktų jos banko sąskaitoje, o likusią dalį pervesti į Pardavėjo banko sąskaitą.
  8. ENEBA skatina taikiai išspręsti visus Naudotojų ir Pardavėjų ginčus. Šiuo tikslu ENEBA pateikia Naudotojams ir Pardavėjams ginčų sprendimo mechanizmą – pagalbos centro funkciją, kuria galima naudotis Platformoje. Ja naudodamiesi Naudotojai ir Pardavėjai gali susitarti, kad lėšos būtų grąžintos Naudotojui arba įsigytas nekokybiškas produktas būtų pakeistas. Siekdama išsaugoti ENEBA prekės ženklą, išvengti nesąžiningos ir neteisėtos veiklos Platformoje, ENEBA gali dalyvauti minėtose procedūrose kaip tarpininkė, tačiau teisę išspręsti tokius ginčus turi Pardavėjai. Naudotojas, jeigu jo netenkina priimtas sprendimas, gali pareikšti atitinkamus reikalavimus Pardavėjui teisme ar bet kokiu kitu būdu.
  9. Naudotojai ir Pardavėjai pripažįsta, kad sudarant bet kokias sutartis Platformoje kyla pavojus susidurti su piktnaudžiautojais. ENEBA elgiasi rūpestingai ir taiko pagrįstas priemones, siekdama patikrinti Naudotojų ir Pardavėjų pateiktos informacijos ir duomenų teisingumą, siekdama nustatyti Naudotojų ir Pardavėjų tapatybę ir ar jie tinkami naudotis šia Platforma bei disponuoti Paskyromis. Neatsižvelgiant į tai, Naudotojai ir Pardavėjai taip pat turėtų dėti pagrįstas pastangas įsitikinti, ar atitinkamas Naudotojas ar Pardavėjas yra tinkamas verslo sandoriams sudaryti ir santykiams palaikyti.
  10. Naudotojai ir Pardavėjai asmeniškai atsako už visų sandorių, sudarytų naudojantis Platforma ar Paslaugomis, sąlygų vykdymą, ypač Sąlygų ir kitų įsipareigojimų laikymąsi. Tai apima ir mokėjimo sąlygas, garantiją, grąžinimą, pristatymą, pristatymo terminą, draudimą, mokesčius, rinkliavas, licencijas ar baudas, bet tuo neapsiriboja.
  11. Siekdami suvienodinti Platformoje sudaromų sandorių taisykles ir užtikrinti sąžiningą jų vykdymo praktiką, Naudotojai ir Pardavėjai patvirtina, kad tarp Naudotojo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartis įsigalioja Pardavėjui suteikus prieigą prie Skaitmeninio turinio, priskaičiavus Naudotojui mokestį ir jį autorizavus. Visus kitus veiksmus, susijusius su Pirkimo–pardavimo sutartimi, ir atitinkamas teises bei pareigas reglamentuoja atitinkami įstatymai arba Naudotojų ir Pardavėjų sutartys.
  12. ENEBA bendradarbiaus su Naudotojais ir Pardavėjais sprendžiant visus klausimus, susijusius su tinkamu Paslaugų teikimu. Bendravimas tarp ENEBA, Naudotojų ir Pardavėjų vyks per Platformos pagalbos centrą, el. paštu ar kitais atskirai suderintais ryšio kanalais.
  13. Naudotojams ir Pardavėjams susidūrus su problemomis, susijusiomis su Paskyros ar Platformos funkcijomis, ENEBA jiems teiks techninę pagalbą.
   Sandorių dokumentacija
  14. Skaitmeninio turinio pardavimas Platformoje gali įpareigoti Pardavėjus dokumentuoti šiuos pardavimus atitinkamais kvitais (Sandorių dokumentacija). Kadangi ENEBA turi techninius išteklius, reikalingus tokiai Sandorio dokumentacijai išduoti, Pardavėjai įgalioja ENEBA išleisti tokius dokumentus Pardavėjo vardu ir jo pardavimų, vykdomų per Platformą, atžvilgiu. Pardavėjai gali atsisakyti šių paslaugų tiesiogiai susisiekdami su ENEBA.
  15. Pardavėjai sutinka atskleisti ir pateikti ENEBA visą informaciją, reikalingą parengti tokią Sandorių dokumentaciją. Pardavėjai patvirtina savo supratimą, kad tokia Sandorių dokumentacija bus prieinama Naudotojams, perkantiems Skaitmeninį turinį iš Pardavėjo.
  16. Nors ENEBA, teikdama Sandorių dokumentaciją, elgiasi su tinkama priežiūra, ENEBA jokiu būdu negarantuoja Sandorių dokumentacijos atitikimo visiems įstatymams ir kitiems teisės aktams. Pardavėjai yra informuojami, kad visos ir bet kokios Sandorių dokumentacijos atitikimas galiojantiems įstatymams lieka išimtine Pardavėjų atsakomybe.
  17.  ENEBA Sandorių dokumentacijos paslauga teikiama „tokia, kokia yra“, ir kiekvienas Pardavėjas patvirtina, kad ENEBA nepateikia jokių tiesioginių ar numanomų, žodinių ar rašytinių garantijų, susijusių su Sandorių dokumentacijos paslauga, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia numanoma tikslumo ar atitikties garantija.
  18. Kiekvienas Pardavėjas gina, atlygina žalą ir laiko nekaltomis ENEBA, su ja susijusias įmones, jų direktorius, vadovus, darbuotojus, atstovus ir licencijos turėtojus nuo bet kokių pretenzijų, įtarimų, ieškinių, nuostolių, žalos, įsipareigojimų, atsiskaitymų ir išlaidų (įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius), kylančių iš ar dėl trečiųjų šalių pretenzijų, ieškinių ar bylų, susijusių su neveiksnumu Pardavėjo, jų vadovų ar darbuotojų vardu, kuris gali kilti iš ar dėl Sandorių dokumentacijos paslaugų teikimo. Šiame punkte nustatyta gynybos ir žalos atlyginimo pareiga galioja ir nutraukus šias Taisykles ir Sąlygas.
  19. Vienintelis Pardavėjo patirtos žalos atlyginimas už bet kokią Sandorių dokumentacijos klaidą, trūkumą ar neveiksnumą yra tokio trūkumo ar klaidos ištaisymas.
   Sąskaitos faktūros
  20. Naudotojai turi teisę reikalauti, kad Pardavėjai išrašytų sąskaitas faktūras, susijusias su Naudotojo Skaitmeninio turinio pirkimais Platformoje. Pagal galiojančius įstatymus, kiekvienas Pardavėjas gali būti įpareigotas kuo greičiau išrašyti ir pateikti prašomą sąskaitą faktūrą, tačiau negali užtrukti ilgiau nei numatyta atitinkamuose galiojančiuose įstatymuose.
  21. Kiekvienas Pardavėjas pripažįsta, kad gali būti įpareigotas išrašyti sąskaitą faktūrą Naudotojui už Skaitmeninio turinio pardavimą pagal galiojančius įstatymus. Minėtą sąskaitą faktūrą Pardavėjas gali pristatyti Naudotojui įkeldamas ją į Platformą.
  22. Kiekvienas Pardavėjas pripažįsta, sutinka ir patvirtina žinantys, kad ENEBA neatsako už Skaitmeninio turinio pardavimo sąskaitos faktūros išrašymą ir pristatymą pagal galiojančius įstatymus. Pardavėjas sutinka ginti, atlyginti žalą ir laikyti nekaltomis ENEBA, su ja susijusias įmones, jų direktorius, vadovus, darbuotojus, atstovus ir licencijos turėtojus nuo pretenzijų, įtarimų, ieškinių, nuostolių, žalos, įsipareigojimų, atsiskaitymų ir išlaidų (įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius), kilusių iš ar dėl trečiųjų šalių pretenzijų, ieškinių ar bylų, susijusių su neveiksnumu Pardavėjo, jų vadovų ar darbuotojų vardu, kurie gali atsirasti dėl įsipareigojimų, susijusių su sąskaitos faktūros išrašymu ir pristatymu Naudotojui, neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Šiame punkte nustatyta gynybos ir žalos atlyginimo pareiga galioja ir nutraukus šias Taisykles ir Sąlygas.
 8. Pardavėjų įsipareigojimai
  1. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis ir pateikdamas savo Skaitmeninį turinį parduoti Platformoje, kiekvienas Pardavėjas garantuoja ir pripažįsta, kad:
   1. jis turi visas galimybes ir teisę sutikti su Sąlygomis ir visais susijusiais dokumentais, suteikti Sąlygose numatytas licencijas bei įgaliojimus ir prisiimti jose aprašytus įsipareigojimus;
   2. Skaitmeninis turinys yra gautas teisėtai ir iš teisėtų šaltinių, jis neturi trūkumų, tretieji asmenys neturi į jį jokių teisių ir nereiškia pretenzijų; Pardavėjas turi visas būtinas licencijas, teises, leidimus ir sutikimus jį naudoti, platinti, paskelbti, išsiųsti, parduoti, įskaitant teisę į pardavimą internetu, internetine sistema, ir šios teisės nėra apribotos;
   3. Skaitmeninis turinys nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių, įskaitant autorių teises, teises į prekių ženklus, patentus, komercines paslaptis, teisę į privatumą, atvaizdą ar kitas nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teises;
   4. jis įsipareigoja naudotis Platforma ir Paslaugomis laikydamasis šių Sąlygų, galiojančių įstatymų ir gerosios praktikos;
   5. jis nevykdys jokios veiklos, kuri galėtų pakenkti ENEBA prekės ženklui arba kuri galėtų daryti neigiamą poveikį Platformai ar Platformoje parduodamam Skaitmeniniam turiniui;
   6. jis nenaudos Platformos jokiai su pinigų plovimu susijusiai veiklai ar veiksmams, kurie, ENEBA nuomone, gali kelti riziką būti apkaltintam Platformos naudojimu pinigams plauti;
   7. jis nesinaudos Platforma nemokamai arba su nuolaida, suteikta dalyvaujant labdaros renginyje ar jį remiant, įsigytam Skaitmeniniam turiniui perparduoti;
   8. nesinaudos Platforma VPN ryšiu, išskyrus konkretų atvejį, kai aiškiai susitarta kitaip;
   9. neįtrauks į Platformos sąrašus ir neparduos joje Skaitmeninio turinio, kuriame yra arba gali būti neteisėto turinio ir paslaugų arba kuris gali būti naudojamas jiems tiesiogiai ar netiesiogiai gauti.
  2. Kiekvienas Pardavėjas pareiškia ir garantuoja, kad jis:
   1. yra Skaitmeninio turinio pardavėjas ir tiekėjas, ir tai bus aiškiai apibrėžta jo sutartiniuose susitarimuose su Naudotojais, taip pat susijusiose sąskaitose faktūrose, sąskaitose ar pardavimo kvituose;
   2. nustatys Naudotojams bendrąsias pirkimo–pardavimo sąlygas;
   3. autorizuos Naudotojams taikomą atitinkamą mokestį ir Skaitmeninio turinio pateikimą;
   4. yra išimtinai atsakingas už PVM, PPM, pardavimo mokesčio ar bet kokių panašių mokesčių sumokėjimą pagal galiojančius įstatymus, kuriuos kyla prievolė sumokėti pardavus Skaitmeninį turinį Naudotojams per Platformą (jei jie taikomi).
  3. Pardavėjas, jeigu jis yra juridinio asmens verslo atstovas, garantuoja, pareiškia ir patvirtina, kad kaip atstovas jis turi reikiamus atstovaujamo subjekto sutikimus ir įgaliojimus veikti kaip pardavimų atstovui ir paskelbti verslui vykdyti reikalingus kontaktinius duomenis.
  4. Pardavėjai, gavę ENEBA prašymą, privalo pateikti informaciją ar dokumentus, susijusius su savo verslu, įmone ar Skaitmeniniu turiniu. Kiekvienas Pardavėjas pareiškia, garantuoja, pripažįsta ir prisiima visą atsakomybę, kad:
   1. registruojantis ar toliau naudojantis Platforma pateikta informacija ir dokumentai yra teisingi, tikslūs, galiojantys ir išsamūs;
   2. jis nedelsdamas praneš apie visus dokumentų pakeitimus, kad jie visada būtų teisingi, galiojantys ir išsamūs.
  5. Kiekvienas Pardavėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją, medžiagą ir leidimus, pagrįstai suteikti visą paramą ir bendradarbiauti su ENEBA, kad ši galėtų teikti savo Paslaugas, atsižvelgdama į tai, ar Pardavėjas pažeidė sąlygas ir (arba) yra pateiktas skundas dėl Pardavėjo. Jei jis to neįvykdo, nes vėluojama suteikti Paslaugą, jos teikimas laikinai sustabdytas ar nesuteikta prieiga prie Paslaugos, ENEBA neprivalo pratęsti Paslaugos teikimo termino ir neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos lemia šis vėlavimas, sustabdymas ar nesuteikimas.
  6. Kiekvienas Pardavėjas sutinka ir pripažįsta, kad jis privalo veikti pagal visus jam, sandoriui ir atitinkamam Naudotojui taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus.
  7. Jei ENEBA aiškiai nenurodė kitaip, Pardavėjai pripažįsta ir sutinka, kad naudosis Platforma tik skaitmeninės formos produktams parduoti, ir tai reiškia, kad Naudotojai galės atsisiųsti produktus į savo standžiuosius diskus, ir produktai nebus pristatomi ar laikomi materialiose laikmenose.
  8. Dėl bendravimo po pardavimo Pardavėjas įsipareigoja:
   1. po pardavimo kylantiems klausimams spręsti naudotis 7.8 punkte nurodyta funkcija;
   2. neužsiimti nesąžininga praktika ir sąžiningai spręsti kylančias problemas, t. y. aktyviai mėginti išspręsti Naudotojų problemas ir atsakymo neatidėti ilgiau, nei būtina atitinkamiems klausimams ištirti ir išspręsti;
   3. neskelbti, nereklamuoti ir nepateikti jokios neteisėtos, žalingos, vulgarios, nepadorios ar kitokios užgaulios medžiagos, nepriekabiauti ir nešmeižti;
   4. neklaidinti Naudotojų ir neskelbti neteisingos informacijos;
   5. nenurodyti ENEBA kaip asmens, atsakingo už po pardavimo kylančių klausimų sprendimą, išskyrus atvejį, kai netinkamai veikia Platformoje teikiamos Paslaugos.
  9. Nustačiusi, kad Pardavėjas pažeidė aukščiau 8.8 punkte nurodytas sąlygas, ENEBA pasilieka teisę imtis prieš jį veiksmų, įskaitant Paslaugų teikimo Platformoje apribojimą. Siekiant išvengti abejonių, reikia pažymėti, kad ENEBA veikia tik kaip tarpininkė ir nėra atsakinga už Naudotojų ir Pardavėjų pokalbių turinį.
 9. Skaitmeninio turinio rinkodara ir išdėstymas
  1. ENEBA pasilieka teisę naudoti įvairius rinkodaros kanalus (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamą internete, ne internetinėje erdvėje, televizijoje ar kitų tipų reklamą, socialinės žiniasklaidos turinį, naujienlaiškius, filialų rinkodaros partnerius, remiamus straipsnius) Platformai ir Platformoje prieinamam skaitmeniniam turiniui reklamuoti.
  2. ENEBA išdėsto prieinamą Skaitmeninį turinį pagal mažiausią kainą, nebent atitinkamoje Platformos skiltyje nurodyta kitaip (pvz., grupavimas pagal Skaitmeninio turinio tipą). Pardavėjai taip pat gali reklamuoti savo skaitmeninį turinį pirkdami reklamuojamus aukcionus.
 10. Atsakomybė
  1. ENEBA neatsako už:
   1. Naudotojų ar Pardavėjų veiksmus, kurių ji nekontroliuoja, kuriais padaroma žala (t. y. pažeidžiamos Sąlygos, Privatumo politika, galiojantys įstatymai, kitam asmeniui suteikiama prieiga prie Paskyros ar atliekami kiti veiksmai);
   2. neigiamas aplinkybes, kilusias prisijungus prie Platformos, ja naudojantis ar negalint naudotis, jei ENEBA negali kontroliuoti jų priežasčių;
   3. savo veiksmus, kurių ENEBA ėmėsi Naudotojų ar Pardavėjų atžvilgiu, šiems pažeidus šias Sąlygas ar galiojančius įstatymus. Tai gali būti Paskyrų užšaldymas ar pašalinimas ar Platformos funkcijų apribojimas;
   4. pasekmes, kilusias tretiesiems asmenims neteisėtai priėjus prie duomenų ir informacijos, jei to nebuvo įmanoma laiku atsekti, išskyrus, jeigu ENEBA nedelsdama nesiėmė pagrįstų veiksmų toms pasekmėms išvengti, taip pat tais atvejais, kai neigiamas pasekmes, susijusias su privačiais duomenimis, lemia Naudotojų ir Pardavėjų veiksmai ir neveikimas;
   5. bet kokias neigiamas pasekmes, kilusias dėl virusų, Trojos arklių ir pan., kuriuos tretieji asmenys gali įkelti į Platformą ar per ją atsiųsti, tačiau ENEBA užtikrina, kad imtasi visų pagrįstai prieinamų priemonių tokioms grėsmėms šalinti;
   6. įstatymų ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimus, kuriuos padarė Naudotojai ir Pardavėjai, ypač už žalą, kurią Naudotojai ir Pardavėjai padarė tretiesiems asmenims dėl autorių teisių, pramoninės nuosavybės teisių ir kito pažeidimo, tai yra dėl bet kokių reikalavimų, susijusių su duomenų perdavimu, platinimu, paskelbimu, siūlymu, pateikimu, jei tretieji asmenys turi pretenzijų ar teisių į Skaitmeninį turinį ar fizinius produktus;
   7. pirkimo sandorį, neįvykdytą dėl techninių kliūčių, susijusių su vienu iš Platformoje siūlomų atsiskaitymo būdų;
   8. įsigytą Skaitmeninį turinį ar fizinius produktus, kurie tinkamai neveikia;
   9. Naudotojų ar Pardavėjų pateiktus melagingus ar neteisingus teiginius, informaciją, garantijas ir duomenis, kuriems taikomos Sąlygos, Privatumo politika ir bet kuri kita Platformos dokumentacija;
   10. bet kokią žalą, kurią sukėlė Naudotojai, nevykdydami Sąlygų, Privatumo politikos ar kitų Platformos dokumentų nuostatų ar netinkamai vykdydami, taip pat pažeidę tarpusavyje galiojančias teises ir pareigas.
  2. ENEBA negali pagrįstai užtikrinti, kad Naudotojai ir Pardavėjai turi visas galimybes įvykdyti Platformoje sudarytas Pirkimo–pardavimo sutartis. Už Pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą atsako išimtinai Naudotojai ir Pardavėjai.
  3. ENEBA nesuteikia Platformoje teikiamoms Paslaugoms ir Pardavėjų parduodamam Skaitmeniniam turiniui jokių garantijų dėl būklės, tinkamumo, kokybės ar veikimo. ENEBA yra atsakinga tik už galimybę tinkamai naudotis Paslaugomis. Pardavėjai yra atsakingi tik už Platformoje parduodamą Skaitmeninį turinį. ENEBA neprisiima jokios atsakomybės tretiesiems asmenims, ypač už Pardavėjų su Naudotojais sudarytų Pirkimo–pardavimo sutarčių nevykdymą ar netinkamą vykdymą, arba už Pardavėjų įvykdytus civilinės teisės pažeidimus (deliktą), Pardavėjų įvykdytus galiojančių įstatymų pažeidimus ar pažeidimus, susijusius su bet kokia melaginga informacija, Pardavėjų pateiktais pareiškimais ar garantijomis. Jei trečiasis asmuo pateikia ENEBA reikalavimą, skundą, prašymą, pretenziją ir pan., susijusį (-ią) su šiame punkte aptartu Pardavėjo elgesiu, Pardavėjas privalo prisiimti visą atsakomybę už šį subjektą ir atlyginti visas su tuo susijusias ENEBA patirtas išlaidas. Be to, trečiajam asmeniui pareiškus pretenziją ENEBA dėl bet kokio Pardavėjo įvykdyto pažeidimo (ypač autorių teisių), Pardavėjas iškeltoje byloje privalo pakeisti ENEBA arba veikti kaip trečiasis asmuo (atsakovas). Šis 10.3 punktas taikomas produktus parduodantiems Naudotojams, jei tai nepažeidžia vartotojų teisių.
  4. Kiek leidžia įstatymai, visos ENEBA Platformoje ar per ją teikiamos Paslaugos siūlomos tokios, kokios yra, su visais trūkumais (jei jų būtų), todėl ENEBA aiškiai atsisako bet kokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, garantijas dėl Pardavėjų parduodamo Skaitmeninio turinio būklės, kokybės, ilgalaikiškumo, veikimo, patikimumo, perkamumo ar tinkamumo konkrečiam tikslui, išskyrus atvejus, kai vartotojų teisių apsaugos įstatymai nustato kitaip.
  5. Bendra ENEBA atsakomybė Pardavėjams yra apribota 300 EUR suma. Pirmesnis sakinys nereiškia, kad nebūtina įrodyti ir dokumentuoti Pardavėjo galimai patirtos žalos. Pardavėjai turi įrodyti patirtą žalą, kad įgytų teisę pareikalauti iš ENEBA ją atlyginti. Bet kokie reikalavimai ENEBA turi būti pareikšti per 20 (dvidešimt) dienų nuo problemos atsiradimo dienos. Šalyse, kuriose įmanoma apriboti atsakomybę vartotojams, atitinkamai taikomos šio punkto pirmojo ir antrojo sakinių sąlygos.
  6. Kiekvienas Pardavėjas ir produktus parduodantis Naudotojas privalo visiškai atlyginti žalą ir apginti (toliau šiame 10 punkte – „atlyginti nuostolius“, „nuostolių atlyginimas“) ENEBA ir jos direktorius, vadovus, darbuotojus, atstovus, akcijų savininkus ir susijusias įmones (toliau šiame 10 punkte – „Asmenys, kuriems privaloma atlyginti nuostolius“) nuo bet kokių pretenzijų, reikalavimų, bylų, ieškinių, žalos, įsipareigojimų, nuostolių, taikos sutarčių, teismo sprendimų ir išlaidų (įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius ir išlaidas, bet tuo neapsiribojant), kilusių iš ar dėl:(i) bet kokio Pardavėjo ar produktus parduodančio Naudotojo pareiškimo ar garantijos, nurodytos šiose Sąlygose, pažeidimo, (ii) bet kokio sandorio ar kito Pardavėjo ar produktus parduodančio Naudotojo įsipareigojimo ar pareigos pagal šias Sąlygas arba galiojančius įstatymus pažeidimo, (iii) bet kokio įtariamo Pardavėjo ar produktus parduodančio Naudotojo trečiųjų asmenų teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, pažeidimo, (v) bet kokio reikalavimo, susijusio su aukcionu ar sandoriu, kurį į sąrašus įtraukė Pardavėjas ar produktus parduodantis Naudotojas arba kurį į sąrašus Pardavėjo arba produktus parduodančio Naudotojo vardu įtraukė ENEBA, kiekvienu atveju, neatsižvelgiant į tai, ar tai lėmė ENEBA ar bet kurio kito Asmens, kuriam privaloma atlyginti nuostolius, neatsargumas ir ar atitinkamas ieškinys yra pagrįstas.
  7. Kiekvienas Pardavėjas ir produktus parduodantis Naudotojas privalo raštu informuoti ENEBA apie pareikštus reikalavimus, pretenzijas ar ieškinius ir visapusiškai bendradarbiauti nuo jų ginantis. Pardavėjas arba produktus parduodantis Naudotojas neturi teisės susitarti dėl bet kokio reikalavimo, pretenzijos ar ieškinio prieš priimant galutinį sprendimą be ENEBA sutikimo, o ENEBA gali išimtinai savo nuožiūra tokio sutikimo neduoti.
  8. Jei galiojančiais įstatymais nenustatyta kitaip, ENEBA turi teisę savo nuožiūra įskaityti Pardavėjo ar produktus parduodančio Naudotojo sukauptas lėšas.
  9. Kiekvienas Pardavėjas ir produktus parduodantis Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad šių Sąlygų galiojimo laikotarpiu, jam pasibaigus ar jį dėl bet kokių priežasčių nutraukus, Pardavėjas ir produktus parduodantis Naudotojas ir toliau privalės vykdyti visus nuostolių atlyginimo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas ir sumokėti visas kitas sumas, kurios gali būti pagal jas mokėtinos. Šiai atsakomybei netaikomi jokie šiose Sąlygose nurodyti atsakomybės apribojimai.
 11. Įvykiai, kurių ENEBA negali kontroliuoti
  1. ENEBA neatsako už savo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas nevykdymą ar vėlavimą juos įvykdyti, jei tai lėmė įvykis, kurio ENEBA negali kontroliuoti. Įvykis, kurio ENEBA negali kontroliuoti, yra apibrėžtas 11.2 punkte.
  2. „Įvykis, kurio ENEBA negali kontroliuoti“ reiškia įvykį, kurio ENEBA pagrįstai negali kontroliuoti, įskaitant streiką, lokautą ar kitus kolektyvinius darbuotojų interesų gynimo veiksmus, kuriuos vykdo tretieji asmenys, pilietinius neramumus, riaušes, įsiveržimą, teroristinį išpuolį ar teroristinio išpuolio grėsmę, karą (paskelbtą ar nepaskelbtą) arba karo grėsmę ar pasirengimą karui, gaisrą, sprogimą, audrą, potvynį, žemės drebėjimą, dirvožemio nusėdimą, epidemiją ar kitą stichinę nelaimę, viešųjų ar privačių telekomunikacijų tinklų gedimą arba atvejį, kai neįmanoma naudotis geležinkeliais, laivais, orlaiviais, autotransportu ar kitomis viešojo ar privataus transporto priemonėmis.
  3. Įvykus įvykiui, kurio ENEBA negali kontroliuoti, kuris turi įtakos ENEBA įsipareigojimų pagal šias sąlygas vykdymui:
   1. ENEBA kuo greičiau susisieks su susijusiais Naudotojais ir Pardavėjais, kad apie tai praneštų; ir
   2. ENEBA įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vykdymas bus sustabdytas, o jų įvykdymo terminas bus pratęstas laikotarpiui, kuris atitinka įvykio, kurio ENEBA negali kontroliuoti, trukmę.
 12. Skundai
  1. Jei teikiant ENEBA Paslaugas, numatytas Sąlygose ir (arba) Privatumo politikoje, buvo pažeistos Naudotojų ar Pardavėjų teisės, jie turi teisę pateikti skundą. Skundas turi būti nusiųstas ENEBA per Platformos pagalbos centrą arba 14.8 punkte nurodytu el. paštu. ENEBA deda visas pastangas, kad visi skundai būtų išnagrinėti per 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo.
  2. Naudotojas, jeigu jis turi nusiskundimų dėl įsigyto Skaitmeninio turinio, kuriam taikomos 7.8 punkte nuostatos, gali pateikti skundą Pardavėjui, naudodamasis Platformoje siūloma pagalbos centro funkcija. Tokiais atvejais ENEBA tik padeda inicijuoti skundo procedūrą ir palengvina ginčo šalių bendravimą, tačiau skundo neišsprendžia.
  3. Naudotojas, įsigijęs Skaitmeninį turinį ir jo neperžiūrėjęs ENEBA platformoje, gali jį grąžinti, jei Pardavėjas suteikia Naudotojams teisę grąžinti įsigytą Skaitmeninį turinį. Pardavėjai vienareikšmiškai nustato ir pardavimo sąlygose nurodo, ar jie suteikia tokią teisę dėl tam tikro Skaitmeninio turinio ar tam tikram Naudotojui.
  4. Naudotojai turi teisę pateikti prašymą/skundą dėl ENEBA suteiktų paslaugų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt), ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
  5. Bendraudamas su ENEBA ar kitais Naudotojais, kiekvienas Naudotojas sutinka susilaikyti nuo nepadorios, amoralios ar agresyvios kalbos, įžeidinėjimų, vulgarumo, grasinimų ar kitokios netinkamos kalbos.
 13. Nutraukimas ir sustabdymas
  1. Naudotojai ir Pardavėjai gali nutraukti sutartį su ENEBA pašalinę savo Paskyrą iš Platformos. Tai galima atlikti pateikus prašymą Paskyros sistemoje. ENEBA Paskyrą ištrina per 7 (septynias) dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Per šį laikotarpį atitinkamas Naudotojas arba Pardavėjas turi teisę atšaukti prašymą pašalinti Paskyrą. 
  2. Sutarties nutraukimo laikotarpiu Naudotojas ar Pardavėjas negali Platformoje susikurti kitos Paskyros.
  3. ENEBA gali nutraukti sutartį ištrynusi Naudotojo arba Pardavėjo Paskyrą arba užblokavusi jos prieigą prie Platformos. Prieiga gali būti užblokuota kilus įtarimų dėl neteisėtų veiksmų, ir tai gali trukti tol, kol tos aplinkybės išnyksta arba pašalinamos. ENEBA ištrina Naudotojo arba Pardavėjo Paskyrą jiems šiurkščiai pažeidus Sąlygas, Privatumo politiką, įstatymus ar kitus dokumentus.
  4. ENEBA gali laikinai apriboti arba sustabdyti prieigą prie Naudotojo arba Pardavėjo Paskyros, jei kyla pavojus jos saugumui, arba nustačiusi, kad Naudotojas ar Pardavėjas padarė svarbų šios sutarties arba teisės pažeidimą (jeigu ENEBA šiuo pagrindu nenutraukia sutarties). Šiame 12 punkte numatytų sprendimų vykdymas negali pažeisti vartotojų teisių.
  5. ENEBA taip pat gali laikinai apriboti arba sustabdyti prieigą prie Pardavėjo paskyros vienu iš toliau nurodytų atvejų:
   1. ENEBA turi pagrįstų įtarimų, kad Pardavėjas vykdo nesąžiningą ar neteisėtą veiklą;
   2. Pardavėjas pažeidė Sąlygas, Privatumo pranešimą, įstatymus ar kitus dokumentus;
   3. Pardavėjas atsisako bendradarbiauti su ENEBA arba vykdyti teisėtus ENEBA prašymus, įskaitant, bet neapsiribojant, pateikti prašomus dokumentus dėl skaidrumo;
   4. Pardavėjo veiksmai kitaip pakenkė Platformos ar ENEBA prekės ženklo reputacijai, įskaitant, bet neapsiribojant, nekokybiško (naudoto, pavogto ar kitaip netinkamo naudoti) Skaitmeninio turinio pateikimą.
  6. ENEBA taip pat gali panaikinti Pardavėjo paskyrą vienu iš šių atvejų:
   1. ENEBA turi pagrįstų įtarimų, kad Pardavėjas vykdo nesąžiningą ar neteisėtą veiklą;
   2. Pardavėjas grubiai pažeidė Sąlygas, Privatumo pranešimą, įstatymus ar kitus dokumentus;
   3. Pardavėjas nuolat atsisako bendradarbiauti su ENEBA arba vykdyti teisėtus ENEBA prašymus, įskaitant, bet neapsiribojant, pateikti prašomus dokumentus dėl skaidrumo;
   4. Pardavėjo veiksmai kitaip pakenkė Platformos ar ENEBA prekės ženklo reputacijai, įskaitant, bet neapsiribojant, nuolatinį arba pakartotiną nekokybiško (naudoto, pavogto ar kitaip netinkamo naudoti) Skaitmeninio turinio pateikimą.
  7. Prieš panaikindama Pardavėjo paskyrą, ENEBA apie tai praneša el. paštu prieš 30 (trisdešimt) dienų, nurodydama panaikinimo priežastis ir motyvus. Pardavėjas per 30 (trisdešimt) dienų turi pateikti priežastis ir (arba) įrodymus, kodėl jo paskyra neturėtų būti panaikinta. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Paskyra panaikinama, išskyrus atvejus, kai ENEBA nurodo kitaip. ENEBA pasilieka teisę sustabdyti Pardavėjo paskyros galiojimą šiuo laikotarpiu.
 14. Baigiamosios nuostatos
  1. ENEBA pasilieka teisę naudotis Platforma kaip Pardavėjas tiesiogiai arba per savo susijusias įmones. Tokiu atveju ENEBA arba su ja susijusios įmonės gali būti traktuojamos kitaip nei kiti Pardavėjai, įskaitant, bet neapsiribojant, galimybę naudotis papildomais Platformos arba Naudotojo duomenimis, kitokią komisinių ir kainodaros struktūrą ir (arba) kitokias Platformos technines sąsajas.
  2. Privatumo politika ir kita Platformos dokumentacija yra neatsiejama šių Sąlygų dalis ir yra privaloma visiems Naudotojams ir Pardavėjams.
  3. Be ENEBA leidimo Naudotojai neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų, reikalavimo ar kitų teisių tretiesiems asmenims. Naudotojai sutinka, kad ENEBA turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal sutartis tretiesiems asmenims. Apie tokį perleidimą ENEBA informuos Platformoje.
  4. Teismui ar arbitražo teismui pripažinus kurią nors šių Sąlygų nuostatą neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma, kitos šių Sąlygų nuostatos lieka galioti visa apimtimi. Bet kuri šių Sąlygų nuostata, laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma tik iš dalies arba tam tikru mastu, liks galioti tiek, kiek ji nelaikoma neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma.
  5. Šias Sąlygas ir ENEBA bei Naudotojų santykius, susijusius su šiomis Sąlygomis (įskaitant šių Sąlygų vykdymą, galiojimą, negaliojimą, įgyvendinimą ir nutraukimą), reglamentuoja ir jie yra aiškinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išskyrus atvejį, kai Naudotojui taikomuose jo valstybės vidaus teisės aktuose numatyta kitaip. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kilę pagal šias Sąlygas ir susiję su jomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai išsprendžiami atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis jurisdikcijos taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai kitaip numatyta nacionaliniuose įstatymuose, taikomuose Naudotojui, kuris yra vartotojas.
  6. Išskyrus, jeigu šiose Sąlygose numatyta kitaip, ENEBA ar Naudotojui delsiant įgyvendinti bet kokią savo teisę ar įvykdyti įsipareigojimą pagal šias Sąlygas nelaikoma, kad ji (jis) tos teisės atsisakė, ir tai nėra pateisinama priežastis visiškai ar iš dalies neįvykdyti atitinkamos prievolės. Jei kuri nors teisė įgyvendinama atskirai ar iš dalies, nereiškia, kad atitinkamos pareigos neprivaloma vykdyti ar kad šia teise nebus galima pasinaudoti ateityje.
  7. ENEBA turi teisę naudoti visus Platformoje saugomus duomenis ir informaciją siekdama užtikrinti jos veikimą.
  8. Su ENEBA galima susisiekti el. paštu support@eneba.com.
  9. Dėl skirtingų šalių įstatymų kai kuriems Naudotojams arba Pardavėjams tam tikros paslaugos Platformoje gali būti neprieinamos.
  10. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius vietos įstatymus, Naudotojai ir Pardavėjai supranta ir sutinka, kad informacija Platformoje ir Naudotojų bei ENEBA pranešimuose gali būti pateikiama ne jų vietos kalba, ir sutinka šią informaciją gauti anglų arba kita jiems tinkama kalba.
  11. Jei Sąlygos yra išverstos į kitas kalbas ir yra skirtumų tarp versijos anglų kalba ir vertimo, jei nenurodyta kitaip, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba, išskyrus atvejį, kai akivaizdų neatitikimą lėmė konkrečios jurisdikcijos teisinių reikalavimų skirtumai.