Taisyklės ir sąlygos

Versija 1.4, paskutiniai pakeitimai 2020-12-01

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios Taisyklės ir sąlygos („Taisyklės“) kartu su Privatumo politika ir bet kokia kita Svetainės dokumentacija yra skirtos informacijai apie ENEBA pateikti ir išdėstyti Klientams elgesio Svetainėje taisykles bei bendrąsias Produktų pirkimo Svetainės pagalba, gaires.
  2. Šios Taisyklės galioja ne tik Klientams, bet ir visiems anoniminiams Svetainės lankytojams. Lankydamiesi Svetainėje šie asmenys sutinka su čia pateiktomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kita Svetainės dokumentacija. 
  3. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad ENEBA pati neparduoda skaitmeninio turinio bei kitų Produktų ir veikia tik kaip atsiskleidusi Oasis Digital Limited, registruotos buveinės adresas 2003, 20/F, Tower 5, China Hong Kong city, 33 Canton road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Honkongas, registracijos numeris 2661254 („Oasis“), atstovė, kuri suteikia platformą, padedančią Oasis klientams (Pardavėjams), norintiems parduoti Produktus, ir Klientams, norintiems juos įsigyti, surasti vieniems kitus. Bet koks Svetainėje įvyksiantis Užsakymų priėmimas ir Pardavimo sutarties sudarymas saistys tik Klientą ir Pardavėją, kuris ir yra Produktų savininkas ir pardavėjas, ir kuris yra atsakingas už Produktų kokybę ir jų pristatymą. Oasis ir (arba) Pardavėjai dalies šiose Taisyklėse nurodytų pareigų įvykdymui turi teisę pasitelkti ENEBA, nepaisant to, ENEBA veikiant Oasis ir (arba) Pardavėjo pavedimu, Pardavėjas visais atvejais liks atsakingas už Pardavimo sutartimi prisiimtas pareigas.
  4. Šios Taisyklės nenustato Pardavimo sutarties tarp Pardavėjo ir Kliento sąlygų, įskaitant pardavimo kainos, Produkto kokybės, garantijų ir atsakomybės nuostatų. Nepaisant to, rūpindamasi ENEBA prekės ženklu, siekdama sklandaus Svetainės veikimo bei siekdama užkirsti kelią nesąžiningiems veiksmams ir teisės aktų pažeidimams Svetainėje, ENEBA pasilieka teisę nustatyti bendras gaires Produktų pardavimui Svetainėje.
  5. Šios Taisyklės galioja visiems Svetainėje atliekamiems veiksmams, įskaitant kiekvienai Pardavimo sutarčiai sudarytai tarp Pardavėjo ir Kliento, dėl Produktų įsigijimo. Prieš pirkdami Svetainėje Klientai yra raginami atidžiai perskaityti šias Taisykles, o taip pat susipažinti su konkretaus Pardavėjo Produktų pardavimo sąlygomis, kurios gali skirtis nuo nurodytų šiose Taisyklėse. Joks Produktų įsigijimas negalės būti įvykdytas Klientui nepatvirtinus Taisyklių bei Privatumo politikos.
  6. Prašome atkreipti dėmesį, kad Taisyklės gali būti keičiamos, vadovaujantis žemiau 2.3 punkte numatyta tvarka. Prieš pateikiant Užsakymą ENEBA primygtinai rekomenduoja Klientams perskaityti Taisykles ir susipažinti su konkretaus Pardavėjo Produktų pardavimo sąlygomis tam, kad Klientai gerai suprastų specifines sąlygas, kuriomis remiantis bus atliekamas Užsakymas.
  7. Sąvokos:
   1. Paskyra – paskyra, suteikianti Klientui galimybę naudotis Paslaugomis ir visomis kitomis naudomis, teikiamomis Svetainėje.
   2. Klientas – asmuo, kuris yra susikūręs Paskyrą Svetainėje ir (arba) pageidauja įsigyti Produktą iš Pardavėjo, naudodamasis ENEBA teikiamomis Paslaugomis.
   3. ENEBA – UAB „Helis Play“, su registruota buveine Lietuvoje, buveinės adresas Gynėjų g. 4-333, Vilnius, Lietuvos Respublika.
   4. Užsakymas – Svetainėje pateikiamas Kliento nurodymas dėl Skaitmeninių produktų arba kitų prekių ar paslaugų įsigijimo.
   5. Privatumo politika – taisyklės, kuriose nustatomi ENEBA įgyvendinami asmens duomenų apsaugos ir privatumo procesai.
   6. Produktas – skaitmeninis turinys, turintis aktyvavimo kodą ir galimas naudoti tik po jo aktyvavimo Kliento kompiuterinėje platformoje („Skaitmeninis produktas“), arba Svetainėje pateikiama fizinė prekė („Fizinė prekė“).
   7. Pardavėjas – asmuo, parduodantis Produktus Klientams Svetainėje.
   8. Pardavimo sutartis – bet kokia sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo, kurioje Pardavėjas yra įpareigojamas perleisti nuosavybės teises į Produktą Klientui, o Klientas – sumokėti už jį.
   9. Paslauga – viena iš paslaugų, teikiamų ENEBA ir apibrėžtų šiose Taisyklėse.
   10. Taisyklės – šis taisyklių rinkinys, kuriame apibrėžiamos Klientų ir ENEBA teisės bei įsipareigojimai, Svetainės naudojimo sąlygos.
   11. Svetainė – el. svetainė, pasiekiama internetu, adresu www.eneba.com.
 2. Taisyklių taikymas
  1. Klientai, kurie neturi teisės naudotis Svetaine dėl valstybinių ar regioninių apribojimų, įskaitant Kliento dabartinės gyvenamos šalies/regiono ar šalies/regiono, kuriame teikiamos paslaugos, apribojimus, yra prašomi susilaikyti nuo naudojimosi Svetaine.
  2. Klientas patvirtina, kad yra mažiausiai 16 (šešiolikos) metų amžiaus arba tokio amžiaus, kurį nustatė atitinkamos šalies įstatymai, suteikiantys teisę Klientui prisiimti įsipareigojimus, kylančius iš sutartinių santykių, ir leidžiančius atlikti teisinius veiksmus. Be to, Klientas patvirtina, kad nėra galiojančių atitinkamos šalies apribojimų naudotis Paslaugomis, teikiamomis ENEBA, ir (arba) sudaryti Pardavimo sutartis su Pardavėjais.
  3. ENEBA, gavusi Oasis nurodymą, turi teisę vienašališkai pakeisti, kitaip modifikuoti šias Taisykles, įskaitant ir naujų nuostatų įtraukimą, senų nuostatų panaikinimą, bet kuriuo metu, paskelbdama pakeitimus Svetainėje. Klientas turi pareigą reguliariai pasitikrinti, ar Taisyklės nėra pasikeitusios. Toliau naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis, Klientas patvirtina, kad jam galioja visi Taisyklių pakeitimai. Visi Taisyklių pakeitimai įsigalioja per 10 (dešimt) dienų po paskelbimo Svetainėje, nebent yra aiškiai nurodoma kitaip.
  4. ENEBA komunikuoja su Klientu siųsdama el. laiškus arba per elektroninę Paskyros Svetainėje sistemą, palikdama pranešimus ten. Klientas besąlygiškai sutinka naudotis elektronine komunikacija ir sutinka, kad visi susitarimai, pranešimai, informacijos atskleidimas ir kitokie komunikacijos metodai, kuriuos taiko ENEBA, atitinka bet kokius teisinius reikalavimus, taikomus tokiai komunikacijai raštu. 
 3. Pardavimo sutarties sudarymas
  1. Siekiant suvienodinti Svetainėje atliekamų sandorių taisykles ir užtikrinti sąžiningą ir vartotojų pagarba grįstą veiklos vykdymą Svetainėje, Pardavėjai ir Klientai patvirtina, kad kiekvienas Užsakymas, Kliento pateiktas per Svetainę, yra laikomas Kliento pasiūlymu įsigyti Produktą iš Pardavėjo vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. Taikytinų teisės aktų ribose, Pardavimo sutarties sąlygas nustato Pardavėjas. Pardavėjas turi teisę prieš priimdamas Kliento Užsakymą patikrinti Kliento pasirinktą mokėjimo būdą ir patvirtinti mokėjimą, patikrinti apmokėjimo adresą ir (ar) prekių pristatymo adresą bei būdą. Pardavėjas patvirtins Užsakymą aiškiai informuodama pranešimu arba pagal nutylėjimą, įvykdydamas dalį ar visą Užsakymą.
  2. Klientas gali įsigyti Skaitmeninius produktus (kodus) tam, kad aktyvuotų žaidimus per žaidimų platformą. Joks Užsakymas dėl Skaitmeninių produktų įsigijimo nebus laikomas priimtu tol, kol užsakytieji Skaitmeniniai produktai nebus pateikti ir (ar) Klientas negaus patvirtinimo el. laišku. Užsakymo atmetimo atveju, Pardavėjas dės pastangas informuoti Klientą, Užsakymo pateikimo metu nurodytu el. paštu ar pasinaudojant kita kontaktine informacija. Kai kodas yra patvirtinamas (priimamas platformos), jis laikomas „panaudotu“.
  3. Vykdydamas Užsakymus dėl Skaitmeninių produktų įsigijimo Pardavėjas atsižvelgs į Kliento reikalavimus, tačiau turės vienašališką teisę pateikti pakaitinį Skaitmeninį produktą, kai to pageidauja Klientas arba kai yra atsiradusi naujesnė jo versija. Tam, kad būtų išvengta abejonių, bet kokių ankstesnių tokio tipo Kliento pageidavimų išpildymas negali būti laikomas sutartiniu įvykdymu, remdamasis kuriuo Klientas iš Pardavėjo gali reikalauti tokių veiksmų ir ateityje. Tuo atveju, jeigu Užsakymas negali būti įvykdytas naudojantis esamomis Pardavėjo atsargomis, neįvykdytoji Užsakymo dalis, Kliento sprendimu, gali būti arba sugrąžinta į Užsakymą ir įvykdyta tuomet, kai Pardavėjas jau turės reikiamų Skaitmeninių produktų, arba atmesta, o jos kainos suma grąžinta Klientui.
  4. Pardavėjui patvirtinus Užsakymą dėl Fizinių prekių įsigijimo bei jį paruošus, Klientas bus informuotas el. laišku apie šių prekių išsiuntimą Kliento nurodytu pristatymo adresu ar kitu jo pasirinktu prekių pristatymo būdu.
  5. Jeigu Pardavėjas neturės galimybių parduoti Fizinę prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad šios prekės nėra sandėlyje arba dėl to, kad Fizinė prekė nebėra parduodama arba dėl kainos klaidos, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 5.4 punkte, Pardavėjas informuos Klientą el. paštu ar kitomis priemonėmis ir toks Užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Klientas jau bus apmokėjęs Užsakymą, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) dienų.
  6. Jokios taisyklės, sąlygos ar specifikacijos – arba bet kokia panaši formuluotė ar dokumentas, pateiktas su ar esantis Kliento Užsakyme, nebus laikomas Pirkimo sutarties, sudarytos patvirtinus Užsakymą, dalimi, vien dėl tokio dokumento paminėjimo Pardavimo sutartyje ir Klientas atsisako bet kokių teisių, kurias jis galėtų turėti, remdamasis tokiomis sąlygomis.
  7. Tiek Pardavėjas, tiek Klientas patvirtina, kad jie nesirems jokiu teiginiu, pažadu ar patvirtinimu, padarytu ar pateiktu kitos šalies (ar jos vardu), kuris nebuvo apibrėžtas Pardavimo sutartyje Užsakymo pateikimo metu arba bet kokiame patvirtinamajame el. laiške; bet kokiu atveju toks patvirtinamasis el. laiškas nebus laikomas šių Taisyklių, kurios taikomos Pardavimo sutarčiai, pakeitimu. Niekas šiose Taisyklėse negali būti suprantama kaip ribojimas bet kurios Šalies atsakomybės už sukčiavimą ar klaidinimą.
  8. Instrukcijas kaip atlikti mokėjimus Svetainėje galite rasti čia, o informaciją apie Fizinių prekių pristatymo būdus –čia. Instrukcijos bei pateikti pristatymo būdų aprašymai laikomi neatsiejama Taisyklių dalimi, Pardavėjai ir Klientai yra laisvi pasirinkti bet kurį iš mokėjimo bei pristatymo būdų, prieinamų Svetainėje.
 4. Pardavimo sutarties nutraukimas ir pinigų grąžinimas
  1. Atsižvelgiant į Skaitmeninių produktų (aktyvavimo kodų), parduodamų Svetainėje, pobūdį, nenurodydamas priežasties Klientas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti pinigai tik tuo atveju, jei įsigytas Skaitmeninis produktas (aktyvavimo kodas) nebuvo peržiūrėtas. Prašymai grąžinti pinigus turi būti pateikiami per Pagalbos skiltį, esančią Svetainėje, per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo Skaitmeninio produkto (aktyvavimo kodo) įsigijimo. Pardavėjas turi teisę nustatyti palankesnes pinigų grąžinimo taisykles savo parduodamų Produktų kontekste nei nurodyta šioje Taisyklių dalyje.
  2. Atkreipiame dėmesį į tai, kad Pardavėjas įprastai neturi galimybių patikrinti, ar po įsigijimo Skaitmeninis produktas buvo panaudotas. Todėl, remiantis teisės aktais Klientas aiškiai sutinka ir pripažįsta, jog praras teisę atsisakyti Pardavimo sutarties iškart, kai tik įsigytas Skaitmeninis produktas (aktyvavimo kodas) bus peržiūrėtas. Tuo atveju, kai prašymas atsisakyti Pardavimo sutarties yra tenkinamas, pinigų grąžinimo procesas gali užtrukti iki 14 (keturiolikos) dienų.
  3. Klientui peržiūrėjus Skaitmeninį produktą, už jį sumokėti pinigai galėtų būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu:
   1. produktas (aktyvavimo kodas) neatitinka pateikto aprašymo (trūksta dalies turinio, versija yra netinkama, kodas skirtas kitai platformai ir pan.); arba
   2. produktas (aktyvavimo kodas) neveikia (bandant jį panaudoti tinkamoje platformoje nurodoma, jog produktas (aktyvavimo kodas) yra negaliojantis ar panaudotas).
  4. Remiantis taikytinais teisės aktais, vartotojai turi teisę persigalvoti ir grąžinti pristatytas (atsiimtas) prekes per 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį nuo jų gavimo. Tačiau teisės aktuose taip pat yra įtvirtinta išimtis, pagal kurią prekių grąžinimo teisė netaikoma sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po jų pristatymo. Todėl, atsižvelgiant į Svetainėje siūlomų Fizinių prekių pobūdį (t. y. kompaktiniai diskai), Klientai įprastai šia teise negalės pasinaudoti.
  5. Klientui pageidaujant pasinaudoti 4.3 punkte nurodytomis teisėmis, Klientas turi pateikti Pardavėjui pakankamus atitinkamus trūkumus pagrindžiančius įrodymus bei informaciją, pagrindžiančią, kad nurodyti trūkumai egzistavo Skaitmeninio produkto įsigijimo metu.
  6. Tais atvejais, kai išimtis nėra netaikoma ir Klientas gali grąžinti pristatytą (atsiimtą) Fizinę prekę Pardavėjui:
   1. Klientas turi pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti Fizinę prekę per 14 (keturiolikos) dienų laikotarpį nuo jos gavimo.
   2. Klientas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie savo sprendimą grąžinti Fizinę prekę Pardavėjui pateikimo dienos, turi grąžinti (perduoti) ją Pardavėjui. Fizinės prekės grąžinimo išlaidos tenka Klientui.
   3. Gavęs grąžinamą Fizinę prekę ir ją įvertinęs, Pardavėjas grąžina pinigus (įskaitant pristatymo išlaidas) Klientui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo.
   4. Teise grąžinti Fizinę prekę Klientas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas jos grąžinimui taikomas 14 (keturiolikos) dienų terminas ir jeigu Fizinė prekė nebuvo išpakuota (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir t. t.).
  7. Klientui grąžinus Fizines prekes dėl reikšmingų jų kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už nekokybišką prekę sumokėtą kainą ir atlyginti jos pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jeigu dėl kokybės trūkumų yra grąžinama tik dalis to paties Užsakymo Fizinių prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties Užsakymo prekėms (perkant tik jas) būtų taikytas mažesnis tarifas nei tas, kuris buvo taikytas perkant jas kartu su grąžintomis Fizinėmis prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei Klientas pasirenka tokį Fizinės prekės grąžinimo būdą, dėl kurio susidaro neproporcingai didelės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių išlaidų.
  8. Klientas atsako už Fizinės prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų tos prekės kokybei, pobūdžiui, savybėms ar veikimui nustatyti. Todėl Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Klientui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Fizinės prekės vertės sumažėjimui.
  9. Visais atvejais Pardavėjas turi teisę negrąžinti Klientui jo sumokėtų sumų tol, kol Fizinė prekė nėra jai grąžinta ir patikrinta.
  10. Jei prašymas grąžinti pinigus visiškai ar iš dalies tenkinamas, Pardavėjas pinigus perveda į tą patį šaltinį, iš kurio pinigai buvo gauti arba, Klientui aiškiai sutikus, į ENEBA piniginę.
 5. Produktų kainos
  1. Produktų (tiek Skaitmeninių produktų, tiek Fizinių prekių) kainos yra tokios, kokias nustato Pardavėjas ir kokios nurodomos Svetainėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas, kad sistemoje nurodytos Produktų kainos jų pateikimo metu būtų teisingos. Jei vis dėlto būtų aptikta klaida, susijusi su Kliento užsakyto Produkto kaina, taikomas 5.4 punktas.
  2. Pardavėjo Produktų kainos ilgainiui gali keistis, tačiau pokyčiai neturi jokios įtakos jau sudarytoms Pardavimo sutartims.
  3. Fizinių prekių kainos neapima jų pristatymo išlaidų. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai, terminai ir kita informacija pateikiama čia.
  4. Svetainėje parduodama daugybė Produktų. Deja, visuomet lieka galimybė, kad, nepaisant protingų Pardavėjo pastangų, kai kurie Produktai, prieinami Svetainėje, gali būti įkainoti neteisingai. Pastebėjus įsivėlusią kainos klaidą, Pardavėjas susisieks su Klientu tam, kad informuotų apie šią klaidą ir suteiktų Klientui galimybę įsigyti Produktą už teisingą kainą arba atšaukti Užsakymą. Pardavėjas nepradės vykdyti Užsakymo tol, kol negaus nurodymo iš Kliento. Jei Pardavėjui nepavyks susisiekti su Klientu tais kontaktiniais duomenimis, kurie buvo nurodyti Klientui pateikiant Užsakymą, Pardavėjas laikys, kad Užsakymas yra atšauktas ir informuos apie tai Klientą. Prašome atkreipti dėmesį, kad jei kainos klaida yra akivaizdi ir nekelianti abejonių (t. y. ją Klientas pagrįstai galėjo atpažinti kaip kainos klaidą), Pardavėjas neprivalės pristatyti Produkto Klientui už šią neteisingą (mažesnę) kainą.
 6. Fizinių prekių pristatymas
  1. Užsakymo pateikimo metu Klientas pasirenka vieną iš Fizinių prekių pristatymo būdų, kurie yra aprašyti čia.
  2. Fizinių prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Klientui nuo to momento, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes.
  3. Klientas per 2 (dvi) dienas nuo Fizinių prekių pristatymo momento privalo patikrinti šių prekių pakuotes, jų kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Klientui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus pretenzijų Pardavėjui yra laikoma, kad pristatytų Fizinių prekių pakuotės tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Pardavimo sutarties sąlygas. Ši pareiga niekaip neapriboja 4.4 punkte numatytos Kliento teisės grąžinti pristatytą prekę.
 7. Fizinių prekių kokybė
  1. Pastebime, kad dauguma Svetainėje siūlomų įsigyti Fizinių prekių yra naudotos. Todėl ENEBA atkreipia dėmesį, jog Klientas, pateikdamas Užsakymą dėl naudotos Fizinės prekės įsigijimo, turi suvokti, kad užsakoma prekė gali būti nusidėvėjusi ir ENEBA ar Pardavėjas neatsakys už tokius Fizinės prekės trūkumus, kurie atsirado dėl ankstesnio jos naudojimo.
  2. Svetainėje pateikiami naudotų ir kitų Fizinių prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Fizinės prekės ir (ar) jų pakuotės gali nežymiai skirtis nuo Svetainėje pateiktų atvaizdų.
  3. Fizinių prekių aprašymuose yra pateikiama informacija apie konkrečias prekes ir jų tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Svetainėje siūlomų Fizinių prekių kokybė atitinka tą, kuri yra nurodyta jų aprašymuose. Klientas turi teisę reikšti pretenzijas tik dėl tų Fizinių prekių trūkumų, kurie nebuvo aptarti (žinomi) Pardavimo sutarties sudarymo metu.
 8. Vartotojų Paskyros
  1. Asmuo, kuris nori naudotis visomis Paslaugomis, teikiamomis šioje Svetainėje, privalo užsiregistruoti – t. y. susikurti Paskyrą. Tiesa, Paskyra nebūtina, jei norima per Svetainę tik įsigyti Produktus. Registracija vykdoma suvedant visus privalomus duomenis į Svetainėje pateiktą registracijos formą. Asmens prašoma pateikti vartotojo vardą, el. pašto adresą, slaptažodį ir kitą informaciją. Tam, kad registracija būtų sėkmingai užbaigta, asmuo turi sutikti su Taisyklėmis, Privatumo politika ir bet kokia kita Svetainės dokumentacija, jei tokia būtų. Informacijos, kuri reikalinga tam, kad ENEBA galėtų patvirtinti naujo vartotojo tapatybę (nepriklausomai nuo to, ar tokios informacijos pateikimas yra minimas šiose Taisyklėse), nepateikimas laikomas pagrindu atsisakyti tęsti registraciją.
  2. Užsiregistravus Svetainėje, yra laikoma, kad asmuo perskaitė, suprato ir sutiko su čia pateiktomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir visa kita Svetainės dokumentacija, ir sutiko su tuo, kad ENEBA ir Pardavėjas dabar ir ateityje tvarkys registracijos metu pateiktus asmens duomenis. Nepaisant aukščiau nurodyto, asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Svetainėje ir nėra susikūręs Paskyros, taip pat bus laikomas sutikusiu su Taisyklėmis, Privatumo politika ir visa kita Svetainės dokumentacija, nuo pat tos akimirkos, kai jis ar ji nusprendžia pasinaudoti kokia nors Svetainės funkcija.
  3. Visi asmenys, kurie nori naudotis visomis ENEBA teikiamomis Paslaugomis, turi sutikti su ENEBA reikalavimu leisti ENEBA naudotis priemonėmis, skirtomis lokalizuoti Paskyros valdytojo įrenginį tam, kad būtų identifikuota šalis, iš kurios vykdyta registracija.
  4. Jei, ENEBA manymu, Paskyra gali kelti didelį pavojų bet kuriam asmeniui, ENEBA bet kada gali apriboti teises naudotis Paskyra, apribodama galimybę prisijungti prie Paskyros, sulaikydama pervedimus ir pan. Kai pavojus pašalinamas, ENEBA (savo nuožiūra), gali sugrąžinti prieigą prie Paskyros. Tuo atveju, jei Paskyros valdytojas pažeidžia įstatymus arba šias Taisykles, ENEBA turi teisę užblokuoti Paskyrą. Jei, ENEBA manymu, atsiranda aplinkybių, dėl kurių gali kilti pavojus bet kokiam asmeniui arba rizika pažeisti įstatymus, ENEBA turi teisę apriboti naudojimąsi Paskyra arba ją užblokuoti.
  5. ENEBA taip pat turi teisę prašyti Klientų pateikti galiojančius dokumentus (kopijas ar skanuotas versijas) tam, kad būtų patvirtinta informacija, pateikta registracijos formoje. Jei tokie dokumentai nepateikiami per 10 (dešimt) dienų, ENEBA turi teisę apriboti prieigą prie Paskyros arba sulaikyti bet kokius kitus Kliento atliekamus veiksmus.
  6. Klientai yra atsakingi už protingą naudojimąsi Paskyra bei privalo užtikrinti, kad el. pašto adresas visuomet būtų aktualus. ENEBA nėra atsakinga už situacijas, kai Klientai negauna informacijos, nes nepateikė galiojančių kontaktinių duomenų.
  7. Tuo atveju jei ENEBA nusprendžia, kad Svetainė turi būti atnaujinta arba kai kyla techninių problemų, ENEBA turi teisę apriboti galimybę prisijungti prie Paskyros arba naudotis atitinkamomis Paslaugomis, arba tiesiog apriboti bendrą galimybę naudotis Svetaine.
  8. Klientai patvirtina savo supratimą, kad duomenų apie jų Paskyrą atskleidimas gali kelti grėsmę ENEBA arba trečiosioms šalims. Klientai įsipareigoja apsaugoti tokią informaciją ir, tuo atveju, jei jiems nepavyksta to padaryti, Klientai turi atlyginti visą padarytą žalą. 
  9. Klientas negali naudotis kitomis Paskyromis ar leisti Paskyra naudotis kitiems Klientams arba trečiosioms šalims. Šiame punkte pateiktos taisyklės išimtimi laikytina galimybė darbuotojams arba kitiems Kliento įgaliotiems asmenims veikti kaip Kliento atstovams. Tačiau bet kokia atsakomybė, susijusi su asmenų, turinčių prieigą prie Paskyros, veiksmais ir jų pasekmėmis bus prisiimta paties Kliento. 
 9. Naudojimosi Taisyklės
  1. Remiantis šiomis Taisyklėmis, ENEBA suteikia Klientams ribotą, neišimtinę, neperduodamą kitiems, nelicencijuojamą teisę asmeniniais, nekomerciniais tikslais naudotis Paslaugomis, teikiamomis ENEBA. Ši licencija taikoma griežtai tik Svetainėje pateikiamų funkcionalumų apimtyje. 
  2. Klientai įsipareigoja nepiktnaudžiauti ENEBA Paslaugomis ir jomis naudotis tik taip, kaip tai numato įstatymai ir šios Taisyklės. Netinkamas naudojimasis Paslaugomis gali turėti neigiamos įtakos ENEBA ar trečiosioms šalims, ir, Klientui pažeidus naudojimosi Paslaugomis Taisykles, jis bus atsakingas už visos padarytos žalos atlyginimą.
  3. Visos ENEBA ar jos licencijų davėjų, tiekėjų, savininkų ir kitų asmenų teisės yra saugomos net jei jos ir nėra aiškiai aptartos šiose Taisyklėse.
  4. Bet kokia intelektinė nuosavybė, esanti Svetainėje, išskyrus tą, kurią įkėlė, perdavė, padarė prieinama ar paskelbė Klientai, taip pat medžiagos atrinkimas, organizacija, koordinavimas ir bendra Svetainės struktūra bei Svetainės pobūdis yra ENEBA intelektinė nuosavybė. Ji yra saugoma autorių, prekių ženklų, patentų, pramoninio dizaino teisės ir kitų teisių bei nuostatų, įskaitant tarptautines konvencijas ir nuosavybės teises.
  5. Klientai privalo perskaityti ir sutikti su Taisyklėmis, Privatumo politika, taip pat ir kitokia Svetainės dokumentacija tam, kad būtų užtikrinta jų asmens duomenų apsauga. Klientai įsipareigoja imtis bet kokių reikiamų veiksmų tam, kad nepakliūtų į situacijas, kuriose kiltų grėsmė pažeisti asmens duomenų saugumą.
  6. ENEBA gali Klientams Svetainėje pateikti aktyvias nuorodas į kitus Produktų tiekėjus (pavyzdžiui, reklamos juostose, informacijos kanaluose), nukreipiančias į tokių tiekėjų svetaines. ENEBA neprisiima atsakomybės už šių asmenų pateikiamos informacijos tikslumą, teisingumą ir patikimumą. ENEBA rekomenduoja perskaityti visus tokių tiekėjų pateikiamus dokumentus. Klientai patvirtina savo supratimą, kad ENEBA neturi galimybių kontroliuoti šių tiekėjų veiksmus.
  7. Klientai, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtina ir pareiškia, kad:
   1. supranta, kad ENEBA nepardavinėja jokių Produktų Svetainėje, o visų Svetainėje skelbiamų Produktų savininkas yra Pardavėjas;
   2. neskelbs netinkamos ar klaidingos informacijos, kuri galėtų pakenkti ENEBA, kitiems Klientams ar tretiesiems asmenims;
   3. netalpins ir neplatins Svetainėje informacijos, kuri galėtų pažeisti teisės aktus, sutartis ar trečiųjų asmenų teises. Tokia informacija galėtų apimti autorių teisių saugomą informaciją, asmens duomenis, komercines paslaptis ir kitą;
   4. nepateiks neteisingos informacijos, kuri galėtų klaidinti kitus Klientus;
   5. nebandys nulaužti, pakeisti, išjungti ar bet kokiu kitu būdu paveikti Svetainę, įskaitant saugumo sistemos išbandymą;
   6. nenaudos Svetainės bet kokiais kitais tikslais nei tie, kuriems ji yra sukurta, atsižvelgiant į ENEBA Paslaugų teikimo tikslus;
   7. nebandys rinkti bet kokių asmens duomenų, prieinamų Svetainėje, neįžeidinės ir neapgaudinės kitų Klientų;
   8. nenaudos Svetainės bet kokiais neteisėtais tikslais ar bet kokių įstatymų pažeidimui;
   9. nebandys daryti įtakos Svetainės veikimui ir nebandys apsunkinti kitų Klientų galimybių naudotis Svetaine;
   10. neatlikinės sandorių, naudodami lėšas, gautas iš neteisėtų šaltinių. 

    Visi aukščiau aptarti veiksmai apima pastangas juos įvykdyti ir sąlygų jiems atsirasti sukūrimą.

  8. Paskelbdami duomenis Svetainėje arba bet kuriuo kitu būdu pateikdami juos ENEBA, Klientai suteikia ENEBA neatšaukiamą, neterminuotą ir neapmokestinamą licenciją naudotis tais duomenimis, įskaitant, bet neapsiribojant pateikimu, persiuntimu, platinimu, atgaminimu, publikavimu, kopijavimu, adaptavimu, modifikavimu, vertimu, susijusio turinio kūrimu ir kt., tam, kad ENEBA Paslaugos ir Svetainė būtų funkcionalesnės.
 10. ENEBA įsipareigojimai
  1. ENEBA bendradarbiauja su Klientais visais klausimais, susijusiais su tinkamu Paslaugų teikimu. Komunikacija tarp ENEBA ir Klientų vykdoma per Svetainės pagalbos skiltį arba el. paštu.
  2. ENEBA suteiks Klientams techninę pagalbą, jei jie susidurs su problemomis, susijusiomis su Paskyros ir Svetainės funkcionalumu.
 11. Klientų įsipareigojimai
  1. Klientai, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtina, kad:
   1. sutinka su Taisyklėmis, Privatumo politika ir bet kokia kita Svetainės dokumentacija;
   2. nesiims veiksmų, kurie gali turėti neigiamos įtakos ENEBA, ENEBA partneriams, kitiems Klientams ar trečiosioms šalims ir kurie galėtų sukelti žalą, pakenkti reputacijai ir panašiai;
   3. nesinaudos ENEBA Paslaugomis Svetainėje ar pačia Svetaine neteisėtais tikslais ar kitokiu būdu, kuris yra nepriimtinas;
   4. nesiims veiksmų, kuriais gali būti pažeisti įstatymai, Taisyklės, Privatumo politika ar kiti dokumentai;
   5. nesinaudos daugiau nei viena Paskyra tam, kad įsigytų Produktų ar naudotųsi kitomis ENEBA Paslaugomis Svetainėje, ir nesinaudos VPN prieiga.
 12. Atsakomybė
  1. Jei Pardavėjas nesilaikys šių Taisyklių, Pardavėjas bus laikomas atsakingu už numatomą žalą ar kitokius nuostolius, patiriamus Kliento, kurie atsirado dėl Pardavėjo kaltės ar neatsargumo, tačiau Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, kurios negalėjo protingai numatyti. Žala ar nuostoliai yra laikomi numatomais, jei jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba jei jie buvo aptarti Pardavėjo ir Kliento Pardavimo sutarties sudarymo metu.
  2. Pardavėjas tiekia Produktus tik nekomerciniam, asmeniniam naudojimui. Klientai sutinka nenaudoti Produktų jokiais komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas ar ENEBA nėra atsakingi už Kliento negautas pajamas, verslo praradimą, verslo nutraukimą ar prarastas verslo galimybes.
  3. Klientas supranta, kad ENEBA yra tik Produktų, įsigytų per Svetainę, tarpininkavimo platforma ir nėra niekaip susijusi su jų dizainu ar gamyba, ir sutinka, kad šie apribojimai bus taikomi nepaisant to, kad nebus galima pasinaudoti bet kuria ribota teisių gynimo priemone.
 13. Įvykiai, esantys už ENEBA kontrolės ribų
  1. ENEBA nelaikoma atsakinga už negalėjimą tinkamai teikti ar vėlavimą teikti Paslaugas, apibrėžiamas šiose Taisyklėse, jei tai nutinka dėl įvykių, esančių už ENEBA kontrolės ribų. Įvykis, esantis už ENEBA kontrolės ribų, apibrėžiamas 13.2 punkte.
  2. Įvykis, esantis už ENEBA kontrolės ribų reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, esantį už racionalių ENEBA kontrolės ribų, įskaitant, bet neapsiribojant, streikais, lokautais ar kitokiais pramoniniais trečiųjų šalių veiksmais, pilietiniais neramumais, riaušėmis, invazijomis, teroristų atakomis ar teroristų atakos grėsme, karu (paskelbtu arba ne) ar karo grėsme, pasiruošimu karui, gaisrais, sprogimais, audromis, potvyniais, žemės drebėjimais, atoslūgiais, epidemijomis ar kitokiomis stichinėmis nelaimėmis, ar viešųjų arba privačių telekomunikacinių tinklų sutrikimais, arba negalėjimu naudotis geležinkeliais, laivais, orlaiviais, motoriniu transportu ar kitu viešuoju ar privačiu transportu. 
  3. Jei Įvykis, esantis už ENEBA kontrolės ribų, paveikia ENEBA galimybes vykdyti šiomis Taisyklėmis prisiimtus įsipareigojimus:
   1. ENEBA susisieks ir informuos įvykio paveiktus Klientus iškart, kai tai taps įmanoma įvertinus aplinkybes, ir 
   2. ENEBA įsipareigojimų, apibrėžiamų šiose Taisyklėse, vykdymas bus laikinai sustabdytas, o jų įvykdymo laikas pratęstas tiek, kiek atitinkamai tęsis įvykis, esantis už ENEBA kontrolės ribų.
 14. Skundai
  1. Jei Klientas susidūrė su bet kokios rūšies jo teisių, apibrėžtų šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje, pažeidimu, susijusiu su ENEBA Paslaugomis, jis turi teisę pateikti skundą. Skundas turi būti išsiųstas ENEBA per vidinę Svetainės sistemą arba el. paštu, nurodytu 16.7 punkte. ENEBA deda visas pastangas tam, kad visi skundai būtų išnagrinėti per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo jų gavimo dienos.
  2. Skunde turi būti pateikta ši informacija:
   1. Užsakymo, su kuriuo susijęs skundas, duomenys;
   2. kokios teisės buvo pažeistos;
   3. aplinkybių, kurioms esant buvo pažeistos teisės, aprašymas.
  3. Skundai dėl Produktų sprendžiami tarp Pardavėjų ir Klientų. ENEBA, šalims sutikus, gali tarpininkauti tokių ginčų sprendime, tačiau bet kuriuo atveju galutinį sprendimą dėl ginčo baigties priima tik pačios šalys.
  4. Jei Klientas įsigijo Skaitmeninį produktą, bet neperžiūrėjo aktyvavimo kodo, jis per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo įsigijimo dienos, gali reikalauti pinigų grąžinimo. Pardavėjas tokiu atveju teisės aktų yra įpareigotas grąžinti pinigus, o Klientas įsipareigoja grąžinti Skaitmeninį produktą (aktyvavimo kodą) Pardavėjui jo neperžiūrėjęs.
  5. Visi ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylantys dėl ar susiję su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar nebegaliojimu, galutinai sprendžiami atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme, laikantis jurisdikcijos taisyklių, nebent ginčo šalys aiškiai susitartų kitaip.
 15. Sutarties nutraukimas
  1. Klientas gali atsisakyti sutarties su ENEBA ištrindamas savo Paskyrą Svetainėje. Tai galima padaryti pateikus prašymą per Kliento Paskyrą. ENEBA ištrins Paskyrą per 7 (septynias) dienas, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo pateiktas prašymas. Per šį laikotarpį Klientas turės teisę atšaukti prašymą ištrinti Paskyrą.
  2. ENEBA gali nutraukti sutartį ištrindama Kliento Paskyrą arba blokuodama jo prieigą prie Svetainės. Prieiga gali būti blokuojama, jei esama įtarimų dėl neteisėtų veiksmų. Prieiga bus užblokuota, kol įtarimų keliančios aplinkybės išnyks arba bus pašalintos. ENEBA ištrina Kliento Paskyrą tuo atveju, jei jis ar ji grubiai pažeidžia Taisykles, Privatumo politiką, įstatymus ar kitokią dokumentaciją.
  3. Sutarties nutraukimo laikotarpiu Klientas negalės Svetainėje susikurti kitos Paskyros.
 16. Baigiamosios nuostatos
  1. Privatumo politika ir visa kita Svetainės dokumentacija yra neatsiejama šių Taisyklių dalis ir saisto visas Paskyras.
  2. Be ENEBA leidimo Klientai negali perleisti savo įsipareigojimų, pretenzijų ar teisių tretiesiems asmenims. Klientai sutinka, kad ENEBA turi teisę perduoti savo teises ir įsipareigojimus, kylančius iš susitarimų, tretiesiems asmenims. ENEBA praneš apie tokį perleidimą Svetainėje.
  3. Jei teismo arba arbitražinio teismo nustatoma, kad kuri nors šių Taisyklių nuostata yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, kitos nuostatos lieka galioti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies arba tam tikra apimtimi, liks visapusiškai galioti, tiek, kiek ji nebus laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
  4. Šios Taisyklės bei santykiai tarp ENEBA, Pardavėjo ir Klientų, susiję su šiomis Taisyklėmis (įskaitant jų įgyvendinimą, galiojimą, negaliojimą, taikymą ir nutraukimą) yra reguliuojami ir aiškinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  5. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, joks ENEBA, Pardavėjo ar Kliento vėlavimas pasinaudoti teise ar vykdyti įsipareigojimą, pagal šias Taisykles, nereiškia atleidimo nuo šio įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.
  6. Visa informacija ir duomenys, pateikti Svetainėje, gali būti naudojami ENEBA tam, kad būtų atlikti reikiami veiksmai. 
  7. Su ENEBA pagalbos komanda bendraujama el. paštu: support@eneba.com
  8. Dėl skirtingų šalių įstatymų kai kuriems Klientams atitinkamos Svetainės teikiamos Paslaugos gali būti neprieinamos. Galimybė naudojantis Svetaine įsigyti Fizinių prekių yra suteikiama tik Klientams Lietuvos Respublikoje.
  9. Tuo atveju, jei šios Taisyklės yra išverstos į kitas kalbas ir tarp jų esama skirtumų, pirmenybė teikiama šiai versijai lietuvių kalba.