ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เวอร์ชั่น 2.5, ปรับปรุงแก้ไขหลังสุดเมื่อ 2023-04-17

 

 1. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำประกาศความเป็นส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลของ ENEBA ให้แก่ผู้ใช้บริการและร้านค้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้งานแพลตฟอร์มที่เหมาะสม และเพื่อกำหนดแนวทางเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม
  2. แพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ออนไลน์ที่ให้บริการพื้นที่ปลอดภัยแก่ผู้ชื่นชอบวิดีโอเกมเพื่อติดต่อและซื้อขายเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับเกมที่ร้านค้าที่เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มนำเสนอ
  3. แพลตฟอร์มไม่ใช่ร้านค้าออนไลน์ แต่เป็นเพียงพื้นที่ออนไลน์เท่านั้น ธุรกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเป็นธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้าทั้งสิ้น โดย ENEBA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายเนื้อหาดิจิทัล เว้นแต่จะได้แจ้งอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น
  4. เพื่อความชัดเจน
   1. การซื้อขายใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มเป็นธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้าเท่านั้น ENEBA เป็นเพียงผู้ให้บริการเกี่ยวกับการสร้างและดูแลแพลตฟอร์ม รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มให้ราบรื่นและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการและร้านค้า
   2. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้กำหนดภาระผูกพันระหว่าง ENEBA กับผู้ใช้บริการ และระหว่าง ENEBA กับร้านค้าเกี่ยวกับการดำเนินการแพลตฟอร์มของ ENEBA
   3. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่างผู้ใช้บริการกับร้านค้า
   4. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อตกลงการใช้บริการสำหรับการรับและชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม ENEBA นำบริการ Hyperwallet มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้า ซึ่งบริการดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการของ Hyperwallet (Hyperwallet Terms of Service) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hyperwallet (Hyperwallet Privacy Policy)
   5. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่เป็นการกำหนดข้อตกลงใดๆ ในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้า เช่น ราคาซื้อขาย เนื้อหาและคุณภาพของเนื้อหาดิจิทัล ความปลอดภัย การรับประกัน และความรับผิดเกี่ยวกับการซื้อขายเนื้อหาดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ENEBA ไม่รับรองความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการและร้านค้าเป็นผู้ส่งมอบ
  5. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ENEBA สงวนสิทธิ์ในการกำหนดแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อขายเนื้อหาดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาแบรนด์ ENEBA รักษาการทำงานที่ราบรื่นของแพลตฟอร์ม และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม 
  6. ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 ENEBA แนะนำผู้ใช้บริการและร้านค้าให้ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นระยะๆ เพื่อทำความคุ้นเคยกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลานั้นๆ 
 2. คำนิยามศัพท์
  บัญชีผู้ใช้งาน – บัญชีที่ทำให้ผู้ใช้บริการหรือของร้านค้าสามารถใช้บริการและรับสิทธิประโยชน์บนแพลตฟอร์ม
  เนื้อหาดิจิทัล – เนื้อหาดิจิทัลที่มีรหัสเปิดใช้งานและจะสามารถใช้งานได้เมื่อถูกเปิดใช้งานบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น หรือเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ที่ร้านค้าเสนอขายผ่านแพลตฟอร์ม
  ENEBA – UAB Helis play โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Gyneju St. 4-333 กรุงวิลนีอัส สาธารณรัฐลิทัวเนีย
  แพลตฟอร์ม – แพลตฟอร์มที่ให้บริการบนอินเตอร์เน็ต ผ่าน www.eneba.com และ/หรือผ่านแอพพลิเคชั่น
  คำประกาศความเป็นส่วนตัว – หลักเกณฑ์ที่กำหนดกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวที่ ENEBA ประกาศใช้
  สัญญาซื้อขาย – สัญญาใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้าที่กำหนดให้ร้านค้าต้องโอนสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการต้องชำระค่าตอบแทน
  บริการ – บริการใดๆ ที่ ENEBA ให้บริการตามที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
  ข้อตกลงและเงื่อนไข – หลักเกณฑ์ที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ ร้านค้า และ ENEBA รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม
  ผู้ใช้บริการ – บุคคลธรรมดาที่กระทำการตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจาก การค้า ธุรกิจ งานฝีมือ หรือวิชาชีพ (เช่น ผู้บริโภค) และได้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม และ(หรือ) มีเจตนาเพื่อซื้อเนื้อหาดิจิทัล โดยการใช้บริการของ ENEBA
  ร้านค้า – ผู้ประกอบการในลักษณะใดๆ ที่จำหน่ายเนื้อหาดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม
 3. การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
  1. ผู้ใช้บริการและร้านค้าตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้และคำประกาศความเป็นส่วนตัวทั้งหมดโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการใช้บริการ
  2. เพื่อความชัดเจน ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถึงผู้ใช้บริการที่ไม่ระบุชื่อทั้งหมดที่เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม โดยเมื่อมีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำประกาศความเป็นส่วนตัวและเอกสารอื่นๆ ของแพลตฟอร์มทั้งหมด
  3. ผู้ใช้บริการที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้งานแพลตฟอร์มเนื่องจากกฎหมายของรัฐหรือข้อจำกัดของภูมิภาคใดๆ รวมถึงของรัฐ/ภูมิภาคที่เป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของผู้ใช้บริการและเป็นสถานที่ที่มีการใช้บริการ ผู้ใช้บริการรายนั้นจะถูกระงับไม่ให้ใช้งานแพลตฟอร์ม
  4. ผู้ใช้บริการแต่ละรายรับรองว่าตนมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 (สิบหก) ปี หรือบรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับบัญญัติให้สามารถรับผิดชอบต่อภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาและสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการแต่ละรายรับรองว่าตนไม่มีข้อจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับในการใช้บริการของ ENEBA
  5. ร้านค้าแต่ละรายรับรองว่าตนเป็นผู้ประกอบการและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ร้านค้าแต่ละรายรับรองว่าตนไม่มีเหตุหรือข้อกฎหมายใดๆ ที่ขัดขวางไม่ให้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายกับผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายเนื้อหาดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้บริการ
  6. ENEBA มีสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงมีสิทธิในการร่างข้อตกลงใหม่และยกเลิกข้อตกลงเดิมออกตามที่ ENEBA เห็นสมควรแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าเวลาใดๆ โดยการประกาศข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขบนแพลตฟอร์ม เมื่อมีการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการต่อไป ให้ถือว่าผู้ใช้บริการและร้านค้าได้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้ว ข้อตกลงและเงื่อนไขส่วนที่แก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อครบ 10 (สิบ) วัน หลังจากได้ประกาศบนแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะแจ้งอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ร้านค้าจะได้รับแจ้งการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขที่กระทบต่อนิติสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าและ ENEBA ไม่น้อยกว่า 15 วันทางอีเมล์ก่อนที่ข้อตกลงและเงื่อนไขส่วนที่แก้ไขจะมีผลบังคับ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข ร้านค้าสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียวกับ ENEBA ได้ได้โดยส่งอีเมล์ไปยัง supply@eneba.com หากร้านค้ายังคงใช้งานแพลตฟอร์มต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าร้านค้าได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขทั้งหมด
  7. ผู้ใช้บริการและร้านค้าอาจทำสัญญาเพิ่มเติมกับ ENEBA ได้ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้กับสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว ให้ถือตามสัญญาเพิ่มเติม เว้นแต่จะระบุอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นในสัญญาเพิ่มเติมข้างต้น
  8. ENEBA จะติดต่อผู้ใช้บริการและร้านค้าผ่านอีเมล์ ผ่านการแจ้งเตือนโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม หรือผ่านการแจ้งเตือนทางช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ในบริการอื่นๆ ผู้ใช้บริการและร้านค้ายินยอมโดยปราศจากเงื่อนไขในการรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและตกลงว่าข้อตกลง การแจ้งเตือน การเปิดเผย และการสื่อสารอื่นใดที่ ENEBA จัดส่งให้ทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์เสมือนว่าได้มีการติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร  
 4. ค่าบริการ
  1. เว้นแต่จะกำหนดอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ENEBA จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ จากราคาขายที่ร้านค้ากำหนดในแต่ละธุรกรรม ระหว่างขั้นตอนการเตรียมสินค้าและการประมูล ร้านค้าจะได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากร้านค้าเมื่อมีการลงรายการประมูลบนแพลตฟอร์ม
  2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานแพลตฟอร์ม สร้างบัญชีผู้ใช้งาน และซื้อเนื้อหาดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ENEBA จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากราคาขายของเนื้อหาดิจิทัลที่ร้านค้ากำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการจากการใช้บริการเสริมบนแพลตฟอร์มที่ ENEBA จัดหาให้จากผู้ให้บริการอื่น โดย ENEBA อาจเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริการเสริมข้างต้นในอัตราที่บังคับใช้ในภูมิลำเนาของผู้ใช้บริการในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นไปตาม Community Law มาตรา 58 แห่ง Council’s Directive 2006/112/WE และ the Implementing Regulations No. 282/2011 และ 1042/2013
  3. ผู้ใช้บริการและร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าบริการและภาษีทั้งปวงที่เกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการและร้านค้าต้องรับผิดในการชำระภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำสัญญาบนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ENEBA ไม่มีหน้าที่ชำระค่าบริการและภาษีดังกล่าว หากช่องทางการชำระบางช่องทางไม่สามารถใช้งานได้ หรือเกินกำหนดชำระ ENEBA สงวนสิทธิ์ในการเรียกชำระเงินด้วยช่องทางอื่นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้ช่องทางดังกล่าว
  4. หาก ENEBA ให้บริการแก่บุคคลที่เป็นผู้ประกอบการ บุคคลนั้นรับทราบและตกลงรับผิดชอบภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย และภาษีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 5. บัญชีผู้ใช้งาน
  1. บุคคลที่ต้องการจะเข้าถึงบริการบนแพลตฟอร์มจะต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ในการซื้อเนื้อหาดิจิทัลบนแพลตฟอร์มไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน การลงทะเบียนสามารถทำได้โดยการกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม ผู้สมัครจะต้องระบุชื่อผู้ใช้งาน อีเมล์ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นๆ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำประกาศความเป็นส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม (หากมี) หากไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ENEBA อาจปฏิเสธการลงทะเบียน และ(หรือ) ระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้ว
  2. ผู้ใช้บริการแต่ละคนจะต้องเปิดเผยข้อมูลภูมิลำเนาของตน ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ENEBA อาจใช้เครื่องมือในการตรวจสอบที่ตั้งของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (และอุปกรณ์เชื่อมต่อ) เพื่อตรวจหาว่าการลงทะเบียนเกิดขึ้นที่ประเทศใด ENEBA อาจปฏิเสธการลงทะเบียน ระงับ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานได้ หากพบว่าข้อมูลภูมิลำเนาที่ผู้ใช้บริการแจ้งแตกต่างจากผลการตรวจสอบที่ตั้งของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (และอุปกรณ์เชื่อมต่อ) ที่ใช้เข้าถึงแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการแต่ละรายสามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานได้รายละ 1 บัญชี เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นตามแต่กรณี เพื่อความชัดเจน ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้การเชื่อมต่อผ่าน VPN ระหว่างการใช้งานแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะตกลงอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นตามแต่กรณี
  3. ENEBA อาจขอตรวจข้อมูลผู้ใช้บริการและร้านค้าเป็นครั้งคราว และขอให้ผู้ใช้บริการและร้านค้าส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนและกิจกรรมในแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ เอกสารยืนยันสถานะทางกฎหมายของร้านค้า ที่อยู่ที่จดทะเบียน เอกสารแต่งตั้งตัวแทนของร้านค้า เลขทะเบียนผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นตามแต่กรณี หากผู้ใช้บริการหรือร้านค้าไม่ส่งเอกสารหรือข้อมูลข้างต้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ENEBA อาจปฏิเสธการลงทะเบียน และ(หรือ) ระงับ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้ว
  4. เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้โดยการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
  5. เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงคำประกาศความเป็นส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ ของแพลตฟอร์มทั้งหมด และยังถือว่าได้ยินยอมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ ENEBA ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในระหว่างการลงทะเบียน ทั้งนี้ บุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มและยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานก็ให้ถือว่าได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงคำประกาศความเป็นส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ ของแพลตฟอร์มทั้งหมด เมื่อบุคคลนั้นใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของแพลตฟอร์ม
  6. ณ เวลาใดๆ ก็ตาม หาก ENEBA มีเหตุให้เชื่อว่าบัญชีผู้ใช้งานใดๆ มีความเสี่ยงที่จะก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ENEBA มีสิทธิระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานนั้นโดยระงับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน ระงับการทำธุรกรรม และวิธีการอื่นๆ หากในภายหลังความเสี่ยงดังกล่าวได้สิ้นสุดลง (โดยดุลยพินิจของ ENEBA ฝ่ายเดียว) ENEBA จะอนุญาตให้บัญชีผู้ใช้งานกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ในกรณีที่ผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้งานฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ENEBA มีสิทธิยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว ทั้งนี้ ENEBA ยังมีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน หาก ENEBA เห็นว่ามีเหตุใดๆ ที่อาจก่อความเสี่ยงให้แก่ผู้อื่นหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
  7. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดูแลบัญชีผู้ใช้งานของตน และต้องตรวจสอบให้อีเมล์เป็นปัจจุบันเสมอ ENEBA จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากความละเลยของผู้ใช้บริการเอง
  8. ในกรณีที่ ENEBA เห็นว่าแพลตฟอร์มจะต้องมีการปรับปรุง หรือประสบปัญหาทางเทคนิค ENEBA มีสิทธิจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน หรือจำกัดการใช้งานบริการบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
  9. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการให้รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของตนแก่บุคคลอื่นอาจก่อความเสียหายให้แก่ ENEBA หรือบุคคลภายนอกได้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  10. ENEBA ให้ผู้ใช้บริการใช้บัญชีผู้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอนุญาตให้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มได้จากทุกสถานที่ในโลกผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  11. บริการ (หรือระบบอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม) อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ENEBA ไม่รับประกันว่าทุกบริการหรือระบบอื่นๆ จะพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกราย ENEBA สงวนสิทธิ์ในการจำกัด ปฏิเสธ หรือเพิ่มระดับการเข้าถึงการใช้บริการ (หรือระบบอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม) สำหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย
  12. ร้านค้าสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้ หากร้านค้าประสงค์จะขายเนื้อหาดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม ร้านค้าจะต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน เอกสารและข้อมูลที่ ENEBA ร้องขอ เมื่อการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว ENEBA จะสร้างบัญชีผู้ใช้งานและส่งรหัสผ่านให้แก่ร้านค้า ซึ่งร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
  13. ในกรณีที่ร้านค้าฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้ ENEBA สงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของร้านค้า ทั้งนี้ ให้นำข้อ 5.6-5.9 มาบังคับใช้กับร้านค้าด้วย
  14. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น บัญชีผู้ใช้งานของร้านค้าอาจถูกระงับหรือยกเลิกได้ หากมีการแจ้งว่าเนื้อหาดิจิทัลของร้านค้าได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือถูกเปิดใช้งานไปแล้ว
  15. ผู้ใช้บริการและร้านค้าไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานอื่นได้ และจะไม่ให้ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกใช้บัญชีผู้ใช้งานของตน ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับกรณีที่ร้านค้าอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือลูกจ้างใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของร้านค้า ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ENEBA ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้บริการและร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อนี้ เพื่อความชัดเจน ผู้ใช้บริการและร้านค้าจะต้องรับผิดต่อการกระทำและผลของการกระทำของบุคคลที่ผู้ใช้บริการและร้านค้าอนุญาตให้ใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของตน
  16. ผู้ใช้บริการและร้านค้ามีหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลการลงทะเบียนของตนเป็นปัจจุบันเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ต่อ ENEBA โดยไม่ชักช้า
 6. ข้กตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
  1. ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ENEBA ให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนสิทธิต่อได้ และไม่สามารถอนุญาตช่วงได้ ในการเข้าถึงและใช้บริการของ ENEBA ในลักษณะส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การให้สิทธิดังกล่าวจำกัดเฉพาะการใช้งานระบบต่างๆ บนแพลตฟอร์มและไม่ครอบคลุมถึงเนื้อหาดิจิทัลใดๆ (รวมถึงรหัสเปิดใช้งานเกมที่ร้านค้านำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม) เพื่อความชัดเจน การให้สิทธิในเนื้อหาดิจิทัลใดๆ อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
  2. ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการของ ENEBA ในประการที่จะก่อความเสียหาย และจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายและข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้กำหนด การใช้บริการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อ ENEBA หรือบุคคลภายนอก หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการ ผู้ใช้บริการรายนั้นจะต้องรับผิดชอบโดยการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  3. สิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ให้สงวนไว้และเป็นสิทธิเด็ดขาดของ ENEBA หรือเจ้าของสิทธินั้น หรือผู้อนุญาต หรือผู้จัดหา หรือผู้เผยแพร่ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาต  
  4. งานใดๆ อันมีทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ สื่อกราฟฟิก ระบบโต้ตอบต่างๆ โลโก้ ภาพถ่าย แฟ้มข้อมูล ซอร์ฟแวร์บนแพลตฟอร์ม ตลอดจนการคัดเลือก การจัดระเบียบ การประสาน หรือการรวบรวมเนื้อหา รวมถึงเค้าโครงและลักษณะทั่วไปของแพลตฟอร์ม แต่ไม่รวมถึงสิ่งต่างๆ ข้างต้นที่ถูกอัพโหลด ถ่ายโอน เผยแพร่ หรือโฆษณาโดยผู้ใช้บริการและร้านค้า ให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ENEBA และได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม สิทธิอื่นๆ และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และสิทธิในทรัพย์สินต่างๆ โดย ENEBA สงวนสิทธิ์ข้างต้นไว้ทั้งหมด เครื่องหมายการค้า ตรา และชื่อทางการค้าใดๆ เป็นทรัพย์สินของ ENEBA
  5. เว้นแต่ ENEBA จะให้คำยินยอมอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใช้บริการหรือร้านค้าไม่มีสิทธิในการทำซ้ำ คัดลอก ดาวน์โหลด เผยแพร่ ขาย แจกจ่าย หรือนำบริการมาขายต่อ ข้อมูล ข้อความ กราฟฟิก คลิปวิดีโอ เสียง บทภาพยนตร์ แฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล หรือรายการใดๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม หรือใช้งานเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ENEBA ไม่อนุญาตให้ดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มอย่างเป็นระบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อสร้างหรือรวบรวมงานสะสม งานเรียบเรียง ฐานข้อมูล และแคตตาล็อก (โดยการใช้หุ่นยนต์ โปรแกรมค้นหา อุปกรณ์อัตโนมัติหรืออุปกรณ์ทั่วไป) โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ENEBA ผู้ใช้บริการและร้านค้าไม่สามารถใช้งานเนื้อหา หรือสื่อใดๆ ที่มีบนแพลตฟอร์มนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยรวมถึงการใช้ การเผยแพร่ การคัดลอก ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ – ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และกายภาพ ภาพถ่าย หรือรูปแบบใดๆ (สงวนสิทธิ์ทั้งหมด)
  6. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำประกาศความเป็นส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกอัพโหลดผ่านแพลตฟอร์ม การใช้งานเวปไซต์ ผู้ใช้บริการแต่ละรายยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุในคำประกาศความเป็นส่วนตัว
  7. ENEBA สามารถส่งไฮเปอร์ลิงค์บนแพลตฟอร์มให้แก่ผู้ใช้บริการได้ (เช่น แถบโฆษณา ช่องต่างๆ) เพื่อให้เข้าถึงเนื้อหา สินค้า หรือบริการของผู้ให้บริการอื่นบนเวปไซต์ของผู้ให้บริการนั้นๆ ENEBA ไม่ต้องรับผิดในความถูกต้องแม่นยำ หรือความน่าเชื่อถือของเวปไซต์ของผู้ให้บริการดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ENEBA ไม่มีส่วนในการกระทำของผู้ให้บริการดังกล่าว
  8. ผู้ใช้บริการและร้านค้ารับรองและยืนยัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความดังต่อไปนี้ 
   1. จะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือข้อมูลเท็จอันอาจส่งผลเสียต่อ ENEBA ผู้ใช้บริการ ร้านค้า หรือบุคคลภายนอก
   2. จะไม่อัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ บนแพลตฟอร์มที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย สัญญา หรือสิทธิของบุคคลภายนอก โดยอาจเป็นเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ ข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า หรือข้อมูลในลักษณะอื่นๆ
   3. จะไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงหรือบุคคลสมมติ หรือปลอมแปลงให้เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น หรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการหรือร้านค้ารายอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จที่อาจก่อความเข้าใจผิดแก่ ENEBA ผู้ใช้บริการ หรือร้านค้ารายอื่น
   4. จะไม่แฮก แก้ไข ปิดการทำงาน หรือกระทำการที่ส่งผลกระทบต่อแพลตฟอร์ม หรือระบบรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม
   5. จะไม่ใช้แพลตฟอร์มนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามปกติของบริการของ ENEBA
   6. จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ถูกเก็บรักษาบนระบบของแพลตฟอร์มโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล รวมถึงจะไม่ละเมิดหรือหลอกลวงผู้ใช้บริการ หรือร้านค้ารายอื่น
   7. จะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบใดๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ
   8. จะไม่ก่อกวนกิจกรรมของแพลตฟอร์ม หรือห้ามผู้ใช้บริการ หรือร้านค้าจากการใช้งานแพลตฟอร์ม (หรือก่ออุปสรรคในการใช้งาน)
   9. จะไม่โอนบัญชีผู้ใช้งานของตนเองไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อแลกกับค่าตอบแทน
   10. จะไม่ทำธุรกรรมโดยใช้เงินจากแหล่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่ทราบแหล่งที่มา

    การกระทำการทั้งหมดข้างต้นให้รวมถึงการพยายามกระทำการข้างต้น หรือสร้างสถานการณ์ให้การกระทำนั้นเกิดขึ้นจริง
  9. ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เมื่อมีการโพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือแจกจ่ายด้วยวิธีการอื่นใดให้แก่ ENEBA ให้ถือว่าผู้ใช้บริการและร้านค้าได้มอบสิทธิที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ ENEBA ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต ในการใช้เนื้อหาเหล่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นำเสนอ ถ่ายโอน แจกจ่าย คัดลอก เผยแพร่ ทำซ้ำ ประยุกต์ใช้ ดัดแปลง แปล สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ในทางและวัตถุประสงค์ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ ENEBA ผู้ใช้บริการและร้านค้ารับทราบและรับรองต่อ ENEBA ว่ามีวิธีการและสิทธิเพียงพอในการมอบสิทธิดังกล่าว
  10. ร้านค้าไม่สามารถลงรายการและขายเนื้อหาดิจิทัลใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (รวมถึงลิขสิทธิ์) หรือฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
 7. การทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้า และบทบาทของ ENEBA
  1. ENEBA ในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์มจะอนุญาตให้ร้านค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถขายเนื้อหาดิจิทัลแก่ผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มได้
  2. ร้านค้าแต่ละรายจะต้องกำหนดราคาเนื้อหาดิจิทัลที่จะขายบนแพลตฟอร์ม เว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นและภายใต้ข้อ 4.1-4.2 ENEBA จะเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ จากราคาขายดังกล่าว ผู้ใช้บริการและร้านค้ารับทราบและเข้าใจว่า ENEBA และร้านค้าแต่ละรายอาจทำสัญญาเพิ่มเติมได้ภายใต้ข้อ 3.7 เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ
  3. เมื่อมีการนำเนื้อหาดิจิทัลมาขายบนแพลตฟอร์ม ถือว่าร้านค้าได้มอบหมายให้ ENEBA เผยแพร่คำเชิญชวนของร้านค้าบนแพลตฟอร์มไปยังผู้ใช้บริการที่ต้องการซื้อเนื้อหาดิจิทัลในราคาที่ร้านค้ากำหนด ทั้งนี้ คำเชิญชวนดังกล่าวไม่ถือเป็นการทำคำเสนอตามกฎหมายแพ่ง ร้านค้ามีสิทธิแก้ไขราคาของเนื้อหาดิจิทัลได้ ตราบใดที่ยังไม่มีผู้ใช้บริการแสดงเจตนาที่จะซื้อเนื้อหาดิจิทัลดังกล่าว ร้านค้าแต่ละรายรับทราบและยินยอมให้เผยแพร่ราคาและรายละเอียดสินค้าสู่สาธารณะและเปิดเผยแก่ผู้ใช้บริการทุกรายบนแพลตฟอร์ม 
  4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเนื้อหาดิจิทัลขึ้นสู่แพลตฟอร์ม ร้านค้าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะขายบนแพลตฟอร์มและยินยอมให้ ENEBA ตรวจสอบและสรุปคำอธิบายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของแพลตฟอร์ม ร้านค้าแต่ละรายตกลงให้ข้อมูลตามจริงและสมบูรณ์ซึ่งจำเป็นต่อการระบุคำอธิบายดังกล่าว ข้อมูลที่ให้จะต้องสะท้อนถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของสินค้า ENEBA จะไม่รับผิดชอบต่อคำอธิบายสินค้าที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากร้านค้าให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ ENEBA ร้านค้าอนุญาตให้ ENEBA ใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วนนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำคำอธิบายสินค้า รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และการแปลข้อมูลข้างต้น
  5. ผู้ใช้แต่ละรายตระหนักและรับทราบว่าการแสดงเจตนาซื้อเนื้อหาดิจิทัล (เช่น การทำคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการซื้อเนื้อหาดิจิทัล) จากร้านค้าผ่านทางแพลตฟอร์มอาจก่อให้เกิดหน้าที่ในการชำระราคาสินค้าทันทีเมื่อร้านค้าได้แสดงเจตนาขายสินค้าและเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการ เพื่อความชัดเจน ผู้ใช้บริการที่แสดงเจตนาซื้อเนื้อหาดิจิทัลจะต้องทราบว่าร้านค้าอาจมีสิทธิไม่ทำสัญญาซื้อขายได้ตามเงื่อนไขการจัดส่งและการชำระเงินที่ร้านค้าเลือก
  6. ENEBA ไม่ได้อนุมัติการส่งมอบเนื้อหาดิจิทัลที่ร้านค้าขาย อีกทั้งไม่รับผิดและไม่ได้อนุมัติการชำระเงินสำหรับเนื้อหาดิจิทัลที่ร้านค้าส่งมอบผ่านแพลตฟอร์ม
  7. ENEBA ให้ผู้ใช้บริการและร้านค้าชำระเงินตามกำหนดด้วยช่องทางการชำระเงินที่มีบนแพลตฟอร์ม เพื่อความชัดเจน ร้านค้าอาจตกลงให้ชำระเงินนอกระบบของ ENEBA ได้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง ปลอดภัย มีหลักฐานการชำระเงิน และแจ้งข้อมูลทั้งหมดแก่ร้านค้า สำหรับการชำระเงินด้วยระบบของ ENEBA ร้านค้าแต่ละรายยินยอมและอนุญาตให้ ENEBA หักค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ จากเงินค่าสินค้าที่นำส่งให้บัญชีธนาคารของ ENEBA และโอนเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือไปยังบัญชีธนาคารของร้านค้า
  8. ENEBA สนับสนุนให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้า เพื่อวัตถุประสงค์ประสงค์นี้ ENEBA ได้จัดให้มีกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ผู้ใช้บริการและร้านค้า – ผ่านกลไกของศูนย์ความช่วยเหลือบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการและร้านค้าอาจตกลงคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการ หรือให้มีการเปลี่ยนคืนสินค้า ทั้งนี้ ENEBA อาจเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อรักษาแบรนด์ ENEBA และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม สิทธิในการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวยังคงอยู่กับร้านค้า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจกับผลการไกล่เกลี่ย ผู้ใช้บริการอาจเสนอข้อพิพาทต่อศาลหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นๆ ได้
  9. ผู้ใช้บริการและร้านค้ารับทราบว่าการทำธุรกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์มมีความเสี่ยงในการติดต่อกับบุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ENEBA จะดำเนินการอย่างระมัดระวังและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการและร้านค้าให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนของผู้ใช้บริการและร้านค้า และพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ รวมถึงการปิดบัญชีผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการและร้านค้าควรใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบผู้ใช้บริการ หรือร้านค้านั้นเหมาะสมกับการเข้าทำธุรกรรมและร่วมธุรกิจใดๆ
  10. ผู้ใช้บริการและร้านค้ามีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านหรือเป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้และภาระผูกพันอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขการชำระเงิน การรับประกัน การคืนสินค้า การส่งมอบสินค้า เวลาที่จัดส่งสินค้า การประกันภัย ค่าธรรมเนียม ภาษี ใบอนุญาต หรือเบี้ยปรับต่างๆ
  11. เพื่อให้หลักเกณฑ์การทำธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มเป็นมาตรฐานเดียวกันและได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้ใช้บริการและร้านค้ารับรองว่าสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้าจะมีผลสมบูรณ์เมื่อร้านค้าอนุมัติการส่งมอบสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลและเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการ การดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย สิทธิและหน้าที่ จะอยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้า
  12. ENEBA จะร่วมมือกับผู้ใช้บริการและร้านค้าในเรื่องข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ การติดต่อสื่อสารระหว่าง ENEBA ผู้ใช้บริการและร้านค้าจะดำเนินการผ่านศูนย์ความช่วยเหลือของแพลตฟอร์ม อีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่ตกลงกัน
  13. ENEBA จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผู้ใช้บริการและร้านค้าหากพบปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบัญชีผู้ใช้งานหรือแพลตฟอร์ม

   หลักฐานการทำธุรกรรม
  14. การขายเนื้อหาดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มอาจทำให้ร้านค้ามีหน้าที่จัดทำหลักฐานการขายดังกล่าวด้วยเอกสารการขายที่เกี่ยวข้อง (หลักฐานการทำธุรกรรม) ร้านค้าจะมอบหมายให้ ENEBA จัดทำหลักฐานการทำธุรกรรมในนามของร้านค้าผ่านแพลตฟอร์ม เนื่องจาก ENEBA มีทรัพยากรทางเทคนิคที่จำเป็นในการจัดทำหลักฐานการทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ร้านค้าอาจยกเลิกบริการข้างต้นได้โดยติดต่อ ENEBA โดยตรง
  15. ร้านค้าตกลงจะเปิดเผยและให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่ ENEBA เพื่อจัดทำหลักฐานการทำธุรกรรม ร้านค้ารับทราบว่าจะต้องจัดทำหลักฐานการทำธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการที่ซื้อเนื้อหาดิจิทัลจากร้านค้า
  16. แม้ว่า ENEBA จะใช้ความระมัดระวังในการจัดทำหลักฐานการทำธุรกรรม ENEBA ไม่รับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดของหลักฐานการทำธุรกรรมดังกล่าวอย่างครบถ้วน ร้านค้าแต่ละรายควรทราบว่าร้านค้ายังคงมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการจัดทำหลักฐานการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับตนอย่างครบถ้วนแล้ว
  17. ENEBA ให้บริการจัดทำหลักฐานการทำธุรกรรม "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และร้านค้าแต่ละรายยืนยันว่า ENEBA ไม่ต้องรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการจัดทำหลักฐานการทำธุรกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยปริยายของความถูกต้องหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
  18. ร้านค้าแต่ละรายจะให้การเป็นประโยชน์ ชดใช้ และปกป้อง ENEBA บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน และผู้ได้รับอนุญาต จากข้อเรียกร้อง ข้อกล่าวหา การฟ้องร้อง การสูญหาย ความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย การชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายอื่นใด (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดีของบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการไม่ดำเนินการในส่วนของร้านค้าหรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของร้านค้าที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง หรือที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการจัดทำหลักฐานการทำธุรกรรม หน้าที่ในการป้องกันและการชดใช้ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะคงมีผลอยู่ต่อไปแม้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะสิ้นผลลง
  19. เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือความล้มเหลวในการจัดทำหลักฐานการทำธุรกรรม ร้านค้าจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

   การจัดทำใบกำกับสินค้า
  20. ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้ร้านค้าจัดทำใบกำกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเนื้อหาดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ร้านค้าแต่ละรายอาจมีหน้าที่ในการจัดทำและจัดส่งใบกำกับสินค้าโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด
  21. ร้านค้าแต่ละรายรับทราบว่าร้านค้าอาจมีหน้าที่ในการจัดทำใบกำกับสินค้าแก่ผู้ใช้บริการสำหรับการซื้อขายเนื้อหาดิจิทัลตามกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด ร้านค้าอาจจัดส่งใบกำกับสินค้าให้กับผู้ใช้บริการโดยการอัพโหลดใบกำกับสินค้าดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม
  22. ร้านค้าแต่ละรายรับทราบ ตกลง และรับรองว่า ENEBA ไม่ต้องรับผิดต่อการจัดทำและการส่งมอบใบกำกับสินค้าของการซื้อขายเนื้อหาดิจิทัลตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ร้านค้าตกลงที่จะให้การที่เป็นประโยชน์ ชดใช้ และปกป้อง ENEBA บริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน และผู้ได้รับอนุญาต จากข้อเรียกร้อง ข้อกล่าวหา การฟ้องร้อง การสูญหาย ความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย การชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายอื่นใด (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง การฟ้องร้อง หรือ การดำเนินคดีของบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการไม่ดำเนินการในส่วนของร้านค้าหรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของร้านค้า ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างหรือที่อาจเกิดขึ้นจากการความไม่ดำเนินการหรือการจัดทำและการส่งมอบใบกำกับสินค้าที่ไม่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการ หน้าที่ในการป้องกันและการชดใช้ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะคงมีผลอยู่ต่อไปแม้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะสิ้นผลลง
 8. หน้าที่ของร้านค้า
  1. เมื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และเมื่อทำการเสนอขายเนื้อหาดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม ร้านค้าแต่ละรายรับรองและรับทราบว่า
   1. ร้านค้ามีอำนาจและสิทธิในการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และเอกสารอื่นๆ รวมถึงในการให้สิทธิและอนุญาต และสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
   2. เนื้อหาดิจิทัลนั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายและมีที่มาที่ชอบด้วยกฎหมาย ปราศจากข้อบกพร่อง สิทธิและข้อเรียกร้องใดๆ ของบุคคลภายนอก และร้านค้าได้รับอนุญาต สิทธิ ใบอนุญาต และความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดในการใช้งาน การแจกจ่าย การโพสต์ การเผยแพร่ การขายรวมถึงสิทธิในการเสนอขายผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์ โดยไม่มีการจำกัดสิทธิแต่อย่างใด
   3. เนื้อหาดิจิทัลดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิในความเป็นส่วนตัว รูปภาพ หรือ กรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ 
   4. ร้านค้าจะใช้งานแพลตฟอร์มและบริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ กฎหมายที่บังคับใช้ และมีแนวปฏิบัติที่ดี
   5. ร้านค้าจะไม่ทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อแบรนด์ ENEBA หรือต่อแพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาดิจิทัลที่ขายบนแพลตฟอร์ม 
   6. ร้านค้าจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการกระทำใดๆ ที่ ENEBA เห็นว่าอาจทำให้ถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มเพื่อการฟอกเงิน
   7. ร้านค้าจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อนำเนื้อหาดิจิทัลที่ได้รับมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือได้รับส่วนลดจากกิจกรรมการกุศลหรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมาขายต่อ
   8. ร้านค้าจะไม่ใช้การเชื่อมต่อผ่าน VPN ระหว่างการใช้แพลตฟอร์ม เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นเป็นรายกรณีไป
   9. ร้านค้าจะไม่นำขึ้นและไม่ขายเนื้อหาดิจิทัลบนแพลตฟอร์มที่มีหรืออาจถูกใช้เพื่อได้รับเนื้อหาและบริการที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
  2. ร้านค้าแต่ละรายตกลงและรับทราบว่า
   1. ร้านค้าเป็นผู้ขายและผู้จัดหาของเนื้อหาดิจิทัล และระบุข้อความนี้ไว้อย่างชัดเจนในสัญญาที่ทำกับผู้ใช้บริการ ตลอดจนใบกำกับสินค้า ใบวางบิล หรือใบเสร็จรับเงิน
   2. ร้านค้าจะกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อขายที่ทำกับผู้ใช้บริการ
   3. ร้านค้าจะอนุมัติการเรียกเก็บเงินให้แก่ผู้ใช้บริการและส่งมอบเนื้อหาดิจิทัล
   4. ร้านค้าจะชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีขาย หรือภาษีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตามกฎหมายที่บังคับใช้ ที่เกิดขึ้นจากการขายเนื้อหาดิจิทัลให้แก่ผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม (หากมี)
  3. ในกรณีที่ร้านค้าเป็นตัวแทนธุรกิจของนิติบุคคล ร้านค้ารับประกันและรับรองว่าในฐานะตัวแทนดังกล่าว ร้านค้าได้รับความยินยอมและการอนุญาตที่จำเป็นจากตัวการเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนการขายและเผยแพร่รายละเอียดการติดต่อที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ
  4. ร้านค้ามีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บริษัท หรือเนื้อหาดิจิทัลตามคำร้องขอของ ENEBA ร้านค้าแต่ละรายรับรอง รับประกัน รับทราบและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ว่า
   1. ข้อมูลและเอกสารที่ส่งมาระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือการใช้งานแพลตฟอร์มต่อไปนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง มีผลสมบูรณ์และครบถ้วน
   2. ร้านค้าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเอกสารทั้งหมดทันทีเพื่อให้เอกสารถูกต้อง มีผลสมบูรณ์ และครบถ้วน
  5. ร้านค้าแต่ละรายตกลงที่จะให้ข้อมูล เนื้อหาและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงให้การสนับสนุนและความร่วมมือตามสมควรแก่ ENEBA เพื่อให้ ENEBA พิจารณาการให้บริการแก่ร้านค้าเมื่อมีข้อสงสัยว่าร้านค้าอาจฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ มีการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับร้านค้า ในกรณีที่ร้านค้าไม่อาจดำเนินการข้างต้นอันเกิดความล่าช้า การระงับ หรือการปฏิเสธการเข้าถึงบริการใดๆ ENEBA ไม่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาการให้บริการ หรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้า การระงับ หรือการปฏิเสธดังกล่าว
  6. ร้านค้าแต่ละรายตกลงและรับทราบว่าร้านค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้กับตน ธุรกรรม และผู้ใช้บริการ
  7. เว้นแต่ ENEBA จะระบุอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ร้านค้ารับทราบและตกลงว่าพวกเขาจะใช้แพลตฟอร์มเพื่อขายสินค้าในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น โดยสินค้าดังกล่าวจะต้องพร้อมให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดไดรฟ์ และจะไม่ถูกจัดส่งหรือจัดเก็บไว้ในสื่อกายภาพใดๆ 
  8. การติดต่อสื่อสารหลังการขาย ร้านค้าแต่ละรายตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้  
   1. ใช้กลไกที่ระบุในข้อ 7.8 เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังการขาย
   2. ไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสุจริต เช่น พยายามแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการและหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
   3. ไม่โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งต่อเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อกวน ใส่ร้าย เป็นอันตราย หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือน่ารังเกียจในลักษณะใดๆ
   4. ไม่หลอกลวงผู้ใช้บริการหรือโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จ
   5. ไม่อ้างถึง ENEBA ในฐานะฝ่ายที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหลังการขาย ยกเว้นในกรณีที่บริการที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มทำงานผิดปกติ
  9. ENEBA สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการกับร้านค้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 8.8 ข้างต้น รวมถึงการจำกัดการใช้บริการบนแพลตฟอร์ม เพื่อความชัดเจน ENEBA ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเท่านั้นและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสนทนาระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้า
 9. การตลาดและการจัดอันดับของเนื้อหาดิจิทัล
  1. ENEBA สงวนสิทธิ์ในการใช้ช่องทางการตลาด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ โทรทัศน์ หรือการโฆษณาประเภทอื่น เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ จดหมายข่าว หุ้นส่วนการตลาด บทความโฆษณา) เพื่อโฆษณาแพลตฟอร์มและเนื้อหาดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม
  2. ENEBA จะจัดอันดับเนื้อหาดิจิทัลจากราคาที่ต่ำที่สุด เว้นแต่จะใช้วิธีอื่นที่ระบุในแพลตฟอร์ม (เช่น จัดอันดับตามประเภทของเนื้อหาดิจิทัล) ร้านค้าอาจส่งเสริมการขายเนื้หาดิจิทัลของตนได้ด้วยการซื้อ promoted auctions
 10. ความรับผิด
  1. ENEBA ไม่ต้องรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้ใช้บริการหรือร้านค้าที่ดำเนินการนอกเหนือการควบคุมของ ENEBA และส่งผลให้เกิดความเสียหาย (เช่น ฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำประกาศความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่ใช้บังคับ อนุญาตใหผู้อื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน หรือดำเนินการอื่น)
   2. ผลทางลบใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้เนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ENEBA
   3. การกระทำใดๆ ของ ENEBA ต่อผู้ใช้บริการหรือร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานหรือการจำกัดการใช้งานแพลตฟอร์ม
   4. การเข้าถึงข้อมูลใดๆ โดยบุคคลภายนอกด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่สามารถตรวจจับได้ทัน เว้นแต่ ENEBA ไม่ได้ดำเนินการตามสมควรเพื่อป้องกันผลที่ตามมาโดยไม่ชักช้า รวมถึงผลเสียต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากการกระทำและการละเว้นของผู้ใช้บริการและร้านค้า
   5. ผลทางลบใด ๆ เนื่องมาจากไวรัส โทรจัน ฯลฯ ซึ่งถูกนำเข้าไปยังแพลตฟอร์มหรือผ่านแพลตฟอร์มโดยบุคคลภายนอก เว้นแต่  ENEBA รับรองได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อกำจัดภัยคุกคามดังกล่าว
   6. การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ โดยผู้ใช้บริการและร้านค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ฯลฯ ในข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง การแจกจ่าย การเผยแพร่ การเสนอ การนำเสนอข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิในเนื้อหาดิจิทัล
   7. ธุรกรรมการซื้อไม่สมบูรณ์เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคในวิธีการชำระเงินบนแพลตฟอร์ม
   8. เนื้อหาดิจิทัลที่ซื้อมาไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น
   9. ผู้ใช้บริการหรือร้านค้าส่งข้อความ ข้อมูล การรับประกัน และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นเท็จ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำประกาศความเป็นส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม
   10. ความเสียหายรูปแบบใดๆ ที่เกิดจากผู้ใช้บริการหรือร้านค้าเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำประกาศความเป็นส่วนตัว หรือเอกสารอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันอย่างไม่เหมาะสม
  2. ENEBA ไม่สามารถรับรองว่าผู้ใช้บริการและร้านค้ามีความสามารถในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายที่ทำขึ้นบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการและร้านค้าต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายดังกล่าว
  3. ENEBA ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่ประกอบด้วยเงื่อนไข ความเหมาะสม คุณภาพหรือการรับประกันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริการบนแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาดิจิทัลที่ขายโดยร้านค้า ENEBA มีหน้าที่เพียงเตรียมบริการให้พร้อมใช้งาน ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาดิจิทัลที่ขายผ่านแพลตฟอร์ม ENEBA จะไม่รับผิดใดๆ ต่อบุคคลภายนอกในกรณีร้านค้าไม่ปฏิบัติตามหรือดำเนินการสัญญาซื้อขายที่ไม่เหมาะสม หรือต่อกรณีที่ร้านค้าทำการละเมิด การฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือต่อข้อมูล การรับรอง หรือข้อความที่เป็นเท็จที่ร้านค้าเป็นผู้ส่ง ในกรณีที่บุคคลภายนอกยื่นข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน คำร้องทุกข์ หรืออ้างสิทธิใดๆ ต่อ ENEBA เกี่ยวกับพฤติกรรมของร้านค้าที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ข้างต้น ร้านค้าต้องรับผิดต่อผู้ร้องเรียนข้างต้นและชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ENEBA ทั้งหมด นอกจากนี้ ในกรณีที่บุคคลภายนอกยื่นฟ้อง ENEBA เกี่ยวกับการทำละเมิดของร้านค้า รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ ร้านค้าดังกล่าวจะต้องเข้ามาเป็นตัวความแทนที่ ENEBA หรือเป็นผู้ร้องสอดในการพิจารณาคดี ข้อตกลงข้อ 10.3 ให้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการที่ขายขายสินค้าบนแพลตฟอร์มด้วยเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
  4. ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย บริการทั้งหมดของ ENEBA บนหรือผ่านทางแพลตฟอร์มนั้นมีให้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ตามที่มีอยู่ และอาจมีข้อบกพร่อง และ ENEBA ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดเจน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันเกี่ยวกับสภาพการใช้งาน คุณภาพ ความทนทาน การทำงาน ความเชื่อถือ การใช้สอยตามวิสัยของการใช้ทั่วไป หรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาดิจิทัลที่ขายโดยร้านค้า เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  5. ความรับผิดของ ENEBA ต่อร้านค้าจะจำกัดไม่เกิน 300 ยูโร ทั้งนี้ ร้านค้ายังคงต้องพิสูจน์ความเสียหายและยื่นเอกสารประกอบ ร้านค้าต้องพิสูจน์ว่าได้รับความเสียหายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก ENEBA การเรียกร้องใดๆ จะต้องยื่นต่อ ENEBA ภายใน 20 (ยี่สิบ) วันหลังจากวันที่เกิดปัญหา ในประเทศที่มีการจำกัดความรับผิดต่อผู้บริโภค ให้นำเงื่อนไขของประโยคแรกและประโยคที่สองของข้อนี้มาใช้บังคับ
  6. ร้านค้าและผู้ใช้บริการที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มแต่ละรายจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ปกป้อง และให้การเป็นประโยชน์ต่อ (เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ  10 การเยียวยาและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน) ENEBA และกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ถือหุ้น และบริษัทในเครือ (เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ  10 บุคคลที่ได้รับการเยียวยา) จากข้อเรียกร้อง ข้อกล่าวหา การฟ้องร้อง ความเสียหาย ความรับผิด ความสูญหาย การชำระหนี้ คำพิพากษา และค่าใช้จ่ายอื่นใด (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การผิดคำรับรองหรือการรับประกันใดๆ ของร้านค้าหรือผู้ใช้บริการที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ (ii) การผิด หรือละเมิดข้อตกลง ภาระผูกพัน หรือหน้าที่ใดๆ ของร้านค้าหรือผู้ใช้บริการที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มที่มีตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (iii) ข้อกล่าวหาว่าร้านค้าและผู้ใช้บริการที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มละเมิดสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก (v) การเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับการประมูล หรือธุรกรรมในรายการของร้านค้าและผู้ใช้บริการที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม หรือในรายการของ ENEBA ในนามของร้านค้าและผู้ใช้บริการที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มแล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ ENEBA หรือบุคคลที่ได้รับการเยียวยา และไม่ว่าข้อเรียกร้องจะมีมูลหรือไม่
  7. ร้านค้าและผู้ใช้บริการที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มแต่ละรายจะต้องแจ้ง ENEBA เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเรียกร้อง ความต้องการ หรือการฟ้องร้องใดๆ และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการป้องกันดังกล่าว ไม่มีร้านค้าหรือผู้ใช้ที่จำหน่ายรายใดจะตกลงที่จะยุติข้อเรียกร้อง ความต้องการ หรือคดีความใดๆ ดังกล่าวก่อนการตัดสินขั้นสุดท้ายโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ENEBA ซึ่งความยินยอมอาจถูกระงับโดยดุลยพินิจของ ENEBA แต่เพียงผู้เดียว
  8. ENEBA มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนที่จะหักกลบลบหนี้ใดๆ จากค่าสินค้าของร้านค้าหรือผู้ใช้บริการที่ขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  9. ร้านค้าและผู้ใช้บริการที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มแต่ละรายรับทราบและตกลงว่าในระหว่างที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และหลังจากสิ้นผลหรือสิ้นสุดด้วยเหตุใดๆ ร้านค้าและผู้ใช้บริการที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มยังคงต้องรับผิดต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้และค่าทดแทนอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจถึงกำหนดชำระภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ความรับผิดนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
 11. ​​​​​​​เหตุการณ์นอกการควบคุมของ ENEBA
  1. ENEBA ไม่ต้องรับผิดหรือดำเนินการใดๆ ต่อการไม่ดำเนินการหรือความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของ ENEBA ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์นอกการควบคุมของ ENEBA ซึ่งจะให้คำนิยามในข้อ 11.2
  2. เหตุการณ์นอกการควบคุมของ ENEBA หมายถึง การกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ ENEBA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การประท้วงหยุดงาน การห้ามเข้าทำงาน หรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดจากบุคคลภายนอก การก่อความไม่สงบ การจราจล การรุกราน การก่อการร้าย หรือการข่มขู่จากผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่) หรือภัยคุกคาม หรือการเตรียมตัวเข้าสู่สงคราม อัคคีภัย การระเบิด วาตะภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือการล่มของเครือข่ายโทรคมนาคมของรัฐหรือเอกชน หรือการที่ระบบคมนาคม เช่น การขนส่งทางราง ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางบก และการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชนไม่สามารถใช้การได้
  3. ในกรณีที่เหตุการณ์นอกการควบคุมของ ENEBA ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ENEBA ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้
   1. ENEBA จะติดต่อผู้ใช้บริการและร้านค้าที่ได้รับผลกระทบในทันทีที่ทำได้เพื่อแจ้งเหตุดังกล่าว และ
   2. การปฏิบัติหน้าที่ของ ENEBA จะถูกระงับและระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของ ENEBA จะขยายออกไปตลอดระยะเวลาที่เหตุการณ์นอกการควบคุมของ ENEBA
 12. ​​​​​​​​​​​​​​การร้องเรียน
  1. หากผู้ใช้บริการหรือร้านค้าถูกละเมิดสิทธิโดยบริการของ ENEBA ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือคำประกาศความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้บริการหรือร้านค้าสามารถยื่นข้อร้องเรียนถึง ENEBA ผ่านศูนย์ความช่วยเหลือของแพลตฟอร์ม หรืออีเมล์ที่ระบุในข้อ 14.8 ENEBA จะพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
  2. .ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาดิจิทัลที่มีการซื้อขายภายใต้ข้อ 7.8 ผู้ใช้บริการอาจส่งข้อร้องเรียนถึงร้านค้าผ่านศูนย์ความช่วยเหลือของแพลตฟอร์มได้ ในกรณีนี้ ENEBA จะให้ความช่วยเหลือในการเริ่มกระบวนการร้องเรียนและอำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างคู่กรณีเท่านั้น โดยจะไม่มีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้อง
  3. หากผู้ใช้บริการซื้อเนื้อหาดิจิทัลและยังไม่ได้รีวิวเนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการอาจคืนเนื้อหาดิจิทัลดังกล่าวได้หากร้านค้าให้สิทธิในการคืนเนื้อหาดิจิทัลได้ ร้านค้าจะต้องกำหนดและระบุเงื่อนไขการคืนเนื้อหาดิจิทัลดังกล่าวอย่างชัดเจนในเงื่อนไขการซื้อขาย
  4. ผู้ใช้บริการสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของ ENEBA ต่อ State Consumer Rights Protection Authority (Vilnius St. 25, 01402 Vilnius, Lithuania, email tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 67 51, website www.vvtat.lt) หรือ ยื่นแบบคำร้องบนแพลตฟอร์ม ODR ได้ที่ http://ec.europa.eu/odr/
  5. ในการติดต่อกับ ENEBA หรือผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ใช้บริการแต่ละรายตกลงงดใช้ถ้อยคำที่อนาจาร ผิดศีลธรรม หรือก้าวร้าว ดูหมิ่น หยาบคาย คุกคาม หรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ
 13. การบอกเลิกและระงับสัญญา
  1. ผู้ใช้บริการและร้านค้าสามารถบอกเลิกสัญญากับ ENEBA ด้วยการลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถทำได้โดยส่งคำร้องผ่านทางระบบของบัญชีผู้ใช้ ENEBA จะทำการลบบัญชีผู้ใช้งานภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ยื่นคำร้อง ระหว่างช่วงเวลานี้ ผู้ใช้บริการหรือร้านค้าสามารถยกเลิกคำร้องขอลบบัญชีผู้ใช้งานเมื่อใดก็ได้
  2. ระหว่างระยะเวลาเลิกสัญญา ผู้ใช้บริการหรือร้านค้าจะไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่บนแพลตฟอร์มได้
  3. ENEBA สามารถเลิกสัญญาได้โดยการลบบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการหรือของร้านค้า หรือห้ามผู้ใช้บริการหรือร้านค้าเข้าถึงแพลตฟอร์ม การห้ามการเข้าถึงแพลตฟอร์มจะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายจนกว่าสถานะการณ์จะคลี่คลายหรือได้รับการแก้ไข ENEBA จะลบบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการหรือของร้านค้าเมื่อพบการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำประกาศความเป็นส่วนตัว กฎหมาย หรือเอกสารอื่นๆ อย่างร้ายแรง
  4. ENEBA อาจจำกัดหรือระงับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ หรือของร้านค้าเป็นการชั่วคราวได้ หากพบว่าระบบรักษาความปลอดภัยถูกทำลายด้วยวิธีการใดๆ หรือพบการละเมิดสัญญา หรือกฎหมาย (โดยผู้ใช้บริการ หรือร้านค้า) อย่างมีนัยสำคัญ (หาก ENEBA ไม่ได้บอกเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุนี้) การใช้สิทธิตามข้อ 13 ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
  5. ENEBA อาจจำกัดหรือระงับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการหรือของร้านค้าเป็นการชั่วคราวได้ เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้
   1. ENEBA มีเหตุอันควรสงสัยว่าร้านค้าทำการหลอกลวง หรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
   2. ร้านค้าฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำประกาศความเป็นส่วนตัว กฎหมาย หรือเอกสารอื่นๆ
   3. ร้านค้าไม่ให้ความร่วมมือ หรือปฏิบัติตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายของ ENEBA รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การขอเอกสารเพื่อแสดงความโปร่งใส
   4. การกระทำของร้านค้าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของแพลตฟอร์ม หรือแบรนด์ของ ENEBA รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจำหน่ายเนื้อหาดิจิทัลที่มีคุณภาพต่ำ (ของมือสอง ของโจร ของที่ใช้การไม่ได้)
  6. ENEBA อาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของร้านค้าได้ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
   1. ENEBA มีเหตุอันควรสงสัยว่าร้านค้าทำการหลอกลวง หรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
   2. ร้านค้าฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ คำประกาศความเป็นส่วนตัว กฎหมาย หรือเอกสารอื่นๆ อย่างร้ายแรง
   3. ร้านค้าไม่ให้ความร่วมมือกับ หรือปฏิบัติตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายของ ENEBA อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การขอเอกสารเพื่อแสดงความโปร่งใส
   4. การกระทำของร้านค้าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของแพลตฟอร์ม หรือแบรนด์ของ ENEBA อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจำหน่ายเนื้อหาดิจิทัลที่มีคุณภาพต่ำ (ของมือสอง ของโจร ของที่ใช้การไม่ได้) 
  7. ก่อนยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของร้านค้า ENEBA จะส่งอีเมล์แจ้งล่วงหน้า 30 (สามสิบ) วัน ซึ่งระบุเหตุในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ร้านค้ามีเวลา 30 (สามสิบ) วันในการชี้แจง และ/หรือส่งหลักฐานถึงสาเหตุที่ไม่ควรยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของตน เมื่อพ้นระยะเวลานี้ บัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวจะถูกยกเลิก เว้นแต่ ENEBA จะแจ้งเป็นอย่างอื่น ENEBA สงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานของร้านค้าตลอดระยะเวลาดังกล่าว
 14. ctionข้อกำหนดอื่นๆ
  1. ENEBA สงวนสิทธิ์ในการใช้งานแพลตฟอร์มในฐานะร้านค้า ทั้งโดยตรงและผ่านบริษัทในเครือ ในกรณีดังกล่าว ENEBA หรือบริษัทในเครือ อาจได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากร้านค้ารายอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเข้าถึงข้อมูลของแพลตฟอร์มหรือของผู้ใช้บริการเพิ่มเติม การคิดค่าธรรมมเนียม และโครงสร้างราคา และ/หรือสามารถใช้อินเตอร์เฟสที่แตกต่างจากร้านค้าอื่นบนแพลตฟอร์ม
  2. คำประกาศความเป็นส่วนตัวและเอกสารอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และมีผลบังคับผูกพันผู้ใช้บริการและร้านค้าทุกราย
  3. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ENEBA ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิโอนความรับผิด ข้อเรียกร้อง หรือสิทธิใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการตกลงว่า ENEBA มีสิทธิโอนความรับผิด ข้อเรียกร้อง หรือสิทธิใดๆ ของตนให้แก่บุคคลภายนอกได้ ENEBA จะแจ้งการโอนสิทธิดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม
  4. ในกรณีที่ข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้รับการพิจารณาว่าขัดต่อกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจใช้บังคับได้โดยศาล หรืออนุญาโตตุลาการ ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้ได้สมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ขัดต่อกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่อาจใช้บังคับได้เพียงบางส่วน ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อนั้นมีผลบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ทำได้
  5. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และนิติสัมพันธ์ระหว่าง ENEBA และผู้ใช้บริการที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมถึง การดำเนินการ ความสมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์ การบังคับใช้ และการยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้) ให้ถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย เว้นแต่กฎหมายของประเทศที่ผู้ใช้บริการใช้งานแพลตฟอร์มจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการละเมิด การบอกเลิก หรือความสมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้นำเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจของสาธารณรัฐลิทัวเนีย เว้นแต่กฎหมายของประเทศที่ผู้ใช้บริการใช้งานแพลตฟอร์มจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  6. เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ความล่าช้าในการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของ ENEBA หรือผู้ใช้บริการไม่ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือการปฏิเสธไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน การปฏิบัติหน้าที่บางส่วนไม่ให้ถือว่าหน้าที่ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ หรือสิทธิดังกล่าวไม่ต้องมีการดำเนินการในอนาคต
  7. ENEBA สามารถใช้ข้อมูลใดๆ ที่เก็บรักษาบนแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานของแพลตฟอร์ม
  8. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายสนับสนุนของ ENEBA ให้ส่งผ่านอีเมล์ support@eneba.com
  9. ความแตกต่างของกฎหมายในแต่ละประเทศอาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการและร้านค้าไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของแพลตฟอร์ม
  10. ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ใช้บริการและร้านค้าเข้าใจและตกลงว่าข้อมูลบนแพลตฟอร์มและการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการและ ENEBA อาจไม่มีการจัดทำในภาษาท้องถิ่นของผู้ใช้บริการ และยอมรับที่จะรับข้อมูลข้างต้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่แพลตฟอร์มรองรับ
  11. ในกรณีที่มีการแปลข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นภาษาอื่นๆ และมีความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ให้ถือตามฉบับภาษาอังกฤษ เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นๆ หรือความแตกต่างดังกล่าวเกิดจากเงื่อนไขของกฎหมายในประเทศนั้นๆ