Allmänna villkor

Version 1.3, senast reviderad 2020-02-17

 1. Allmänna bestämmelser
  1. Allmänna villkor tillsammans med Integritetspolicy och övrig dokumentation på webbplatsen är avsedda att ge information om ENEBA och informera Kunder om köpevillkor vid köp av produkter på e-butiken som drivs av ENEBA på webbplatsen.
  2. Allmänna villkor gäller inte bara Kunder, utan även andra anonyma användare som besöker webbplatsen och genom att komma in accepterar sådana personer dessa Allmänna villkor, Integritetspolicy och annan dokumentation på webbplatsen.
  3. Observera att ENEBA inte är den säljande parten vid försäljning av digitalt innehåll till kunder, utan enbart agerar som ombud för Oasis Digital Limited, med säte i 2003, 20/F, Tower 5, China Hong Kong city, 33 Canton road, Tsim Sha, Tsui Kowloon, Hongkong, organisationsnummer 2661254 (”Säljare”) vid ingående av försäljningsavtal med kunder å säljarens vägnar. Alla beställningar som godkänns av ENEBA och alla försäljningsavtal som ingås av ENEBA binder enbart säljaren som är ägare och säljare av produkterna. Vid ingående av försäljningsavtal ska ENEBA alltid agera i säljarens intresse. Eventuella hänvisningar i villkoren till ENEBA:s rättigheter och skyldigheter avseende försäljningsavtal ska innebära säljarens rättigheter och skyldigheter som från ena gången till den andra kan utföras av ENEBA på uppdrag av säljaren och i dennes intresse.
  4. Allmänna villkor gäller varje köpekontrakt mellan ENEBA och Kunderna angående köp av Produkter. Innan köp av någon vara via Webbplatsen uppmanas Kunder att noggrant bekanta sig med dessa Allmänna villkor. För att kunna handla måste Kunden acceptera Allmänna villkor och Integritetspolicy.
  5. Vänligen notera att dessa Allmänna villkor kan ändras då och då enligt vad som anges nedan i avsnitt 2.3. Innan någon beställning placeras rekommenderar ENEBA starkt till Kunder att läsa igenom Allmänna villkor för att fullt bekanta sig med de särskilda villkor som beställningen kommer att göras på.
  6. Definitioner: 
   1. Konto är ett konto som ger möjlighet till Kunden att använda Tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen och få alla fördelarna utav det
   2. Kund är en person som har registrerat ett konto på webbplatsen och/eller har för avsikt att köpa en produkt genom att använda tjänster som tillhandahålls av ENEBA.
   3. ENEBA är UAB Helis play med registrerat säte i Litauen och kontor på Gynėjų g. 4-333, Vilnius, Republiken Litauen.
   4. Beställningär en placering av en instruktion för köp av digitala varor eller tjänster av en Kund via webbplatsen.
   5. Integritetspolicy är regler för hantering av personuppgifter och integritetsskyddsprocesser som tillhandahålls av ENEBA.
   6. Produkt är ett digital innehåll som har en aktiveringskod och kan bara användas när den är aktiverad på Kundens datorplattform.
   7. Köpekontrakt är en avtalad överenskommelse mellan Kunden och Säljare som förpliktar Säljare att överföra ägandet av digitalt innehåll till Kunden samt förpliktar Kunden att betala för det.
   8. Tjänst är en av de tjänster som tillhandahålls av ENEBA enligt beskrivning i dessa Allmänna villkor.
   9. Allmänna villkor är den här samlingen av regler som bestämmer rättigheter och förpliktelser för Kunden och ENEBA samt användning av webbplatsen.
   10. Webbplatsen är en webbplats som är tillgänglig på en internetplattform på adressen www.eneba.com.
 2. Tillämplighet av Allmänna villkor
  1. Kunder som är förbjudna att använda webbplatsen av den statliga lagstiftningen eller de regionala restriktionerna, inkluderat land/ region för Kundens nuvarande hemvist och plats för användning av tjänster, uppmanas härmed att avstå från att använda webbplatsen.
  2. Kunden bekräftar att han/ hon är minst 16 (sexton) år gammal eller uppnått den ålder enligt lagstiftningen i respektive land, som tillåter honom/ henne att ta ansvar för förpliktelser som uppstår i avtalsförhållanden samt är fullt kapabel att vidta rättsliga åtgärder. Kunden bekräftar också att det inte finns några restriktioner enligt lagstiftningen i respektive land att använda Tjänster som tillhandahålls av ENEBA.
  3. ENEBA har rätt att göra ändringar och modifieringar av dessa Allmänna villkor, inklusive rätten att fastställa nya bestämmelser och återkalla de gamla efter eget gottfinnande, ensidigt och när som helst genom att meddela ändringarna av Allmänna villkor på Webbplatsen. Det är Kundens skyldighet att regelbundet kontrollera om Allmänna villkor har blivit ett föremål för ändringarna. Vid vidare användning av Webbplatsen och Tjänsterna bekräftar Kunden att han/ hon är bunden av alla ändringar i Allmänna villkor. Ändringarna av Allmänna villkor träder i kraft om 10 (tio) dagar efter meddelandet på Webbplatsen om inte annat uttryckligen anges.
  4. ENEBA kommunicerar med Kunden genom att sända e-brev eller att lämna meddelande till honom/ henne via webbplatsens elektroniska kontosystem. Kunden samtycker utan förbehåll till att ta emot elektroniska meddelanden och är ense om att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som ENEBA tillhandahåller elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på sådan skriftlig kommunikation.
 3. Upprättande av köpekontrakt
  1. Varje beställning som Kunden placerar via webbplatsen anses vara ett erbjudande av Kunden att köpa produkter som omfattas av Allmänna villkor. ENEBA har rätt att verifiera Kundens betalningssätt, fakturerings- och leveransadresser före godkännande av Kundens beställning. ENEBA ska antingen uttryckligen godkänna genom att meddela godkännandet eller indirekt godkänna genom att fullgöra beställningen helt eller delvis. Alla former av ENEBAS godkännande ska leda till ett köpekontrakt mellan Säljare och Kunden som regleras av Allmänna villkor.
  2. Kunden kan köpa produkter (koder) för spelaktivering via spelplattformen. Ingen beställning ska anses vara godkänd av ENEBA tills de beställda produkterna (digitala varor) har blivit tillgängliga och Kunden får ett relevant bekräftelsemeddelande via e-post. ENEBA ska försöka informera Kunden ifall ENEBA avstår från att godkänna en beställning genom att använda e-postadress eller annan kontaktinformation som Kunden har lämnat i samband med beställningen. När koden har validerats (genom att godkännas av plattformen) ska den anses vara "använd".
  3. Inga villkor eller specifikationer - eller något liknande lydelse eller dokument - som godkänts, levererats med eller omfattats av Kundens beställning, ska bli en del av det tecknade köpekontrakt som ingåtts vid orderbekräftelse, enbart som ett resultat av att ett sådant dokument hänvisats till köpekontraktet, och Kunden avstår från alla rätter som annars skulle kunnat utnyttjas under sådana villkor.
  4. ENEBA ska utföra beställningar enligt Kundens krav men kan - efter eget gottfinnande - erbjuda ersättningsprodukter om Kunden begär så eller om produkten har ersatts av den senaste versionen. För att undanröja alla tveksamheter, ska inget tidigare beviljande av sådana kundförfrågningar tolkas som tidigare kontraktsförpliktelser som Kunden kan kräva på att ENEBA fortsätter att ta emot sådana förfrågningar i framtiden. I den utsträckning som beställningar inte kan fullgöras i sin helhet från lager, ska den saknade delen (enligt Kundens val) antingen läggas tillbaka på beställningen för att fullgöras när ENEBA har produkter tillgängliga i lager eller annulleras och återbetalas till Kunden.
  5. Både ENEBA och Kunden bekräftar att de inte har åberopat något uttalande, löfte eller representation som gjorts eller givits av eller på uppdrag av tredje man som inte anges i köpekontraktet som ingåtts vid orderbekräftelse eller i ett bekräftelsemeddelande, utan att ett sådant bekräftelsemeddelande utgör en ändring av Allmänna villkor som reglerar ett sådant köpekontrakt. Ingenting i dessa Allmänna villkor ska utesluta eller begränsa någon parts ansvar för bedrägeri eller bedrägligt uppträdande.
  6. Här finns instruktioner för betalningar på webbplatsen. Dessa instruktioner utgör en integrerad del av Villkoren.
 4. Uppsägning och återbetalning
  1. Med hänsyn till den digitala beskaffenheten av Produkter (aktiveringskoder) som marknadsförs och säljs via Webbplatsen kan Kunden begära återbetalning under det absoluta villkoret att den köpta Produkten (aktiveringskoden) inte har granskats på ENEBAS plattform. Återbetalningsanmälan ska fyllas i via Kundsupport på Webbplatsen inom 14 (fjorton) dagar efter leverans av Produkten (aktiveringskoden) av ENEBA till kunden.
  2. Notera att ENEBA vanligtvis inte kan kontrollera om Produkten har använts efter köpet. Därför, i enlighet med lagstiftningen, samtycker Kunden och medger att han/hon ska förlora sin ångerrätt och rätt att begära återbetalning så fort Kunden granskar Produkten (aktiveringskoden). Ifall anmälan beviljas kan det ta upp till 14 (fjorton) dagar för att slutföra återbetalningsförfarandet.
  3. Efter Produkten har granskats på ENEBAS plattform, har Kunden rätt att få en återbetalning för den från ENEBA endast i följande fall:
   1. om Produkten (aktiveringskoden) inte stämmer med beskrivningen (något innehåll saknas, fel version, koden är avsedd för annan plattform och dyl.) eller
   2. om Produkten (aktiveringskoden) inte fungerar som den ska (anges som ogiltig eller förbrukad när Kunden försöker aktivera den på rätt plattform).
  4. Ifall Kundens anmälan angående återbetalning beviljas ska ENEBA återbetala de pengar som betalats av Kunden till samma källa som den ursprungliga betalningen gjordes från eller, om Kunden tydligt ger sitt samtycke, till ENEBAS plånbok.
  5. För att Kunden ska kunna utöva sina rättigheter enligt Avsnitt 4.3, måste Kunden presentera till ENEBA tillräckliga bevis på de relevanta bristerna och bevis på att sådana brister redan fanns vid tidpunkten för köpet av den Digitala Produkten.
 5. Produktpriser
  1. Produktpriser ska offereras på vår Webbplats. ENEBA tar all rimlig försiktighet för att säkerställa att priserna på produkter är korrekta vid den tidpunkt då relevant information införs i systemet. Men ifall vi upptäcker ett fel i priset på den produkt eller de produkter som du beställt, gäller avsnitt 5.3.
  2. Priser på ENEBAS produkter kan ändras då och då, men ändringarna ska inte påverka de köpekontrakt som redan ingåtts.
  3. ENEBAS webbplats innehåller ett stort antal produkter. Det finns alltid risk att trots ENEBAS rimliga ansträngningar kan vissa produkter på webbplatsen vara felaktigt prissatta. Om ENEBA upptäcker ett fel i priset på de produkter som Kunden har beställt ska ENEBA skriftligt informera Kunden om detta fel och ENEBA ska ge Kunden valmöjlighet att antingen fortsätta produktköpet till rätt pris eller annullera Kundens beställning. ENEBA ska avvakta att vidare hantera Kundens beställning tills ENEBA ska få Kundens instruktioner. Om ENEBA inte kan kontakta Kunden enligt de kontaktuppgifter som lämnats av Kunden under beställningsprocessen, ska ENEBA hantera beställningen som annullerad samt meddela Kunden. Observera att om ett prissättningsfel är uppenbart och otvetydigt och kunde ha varit rimligt igenkänt av Kunden som felprissättning, behöver ENEBA inte erbjuda Produkterna till Kunden för det felaktiga (lägre) priset.
 6. Användarkonton
  1. Den person som vill ha tillgång till alla tjänster som erbjuds på Webbplatsen måste registrera och skapa ett Konto. Men användarkontot är inte nödvändigt för att kunna köpa produkter på Webbplatsen. Registrering sker genom att fylla i all nödvändig information i en registreringsblankett som finns på Webbplatsen. Personen ska bli ombedd att lämna sitt användarnamn, e-postadress, lösenord och annan information. För att slutföra registreringen måste personen godkänna Allmänna villkor och Integritetspolicy och eventuellt all annan dokumentation på Webbplatsen. Brist på den information som enligt ENEBAS eget omdöme är nödvändig för att verifiera en ny användare (oavsett om en sådan information krävs enligt Allmänna villkor) betraktas som grund till vägran att fortsätta registreringen.
  2. Kundens registrering på webbplatsen innebär att en sådan person har läst, förstått och godkänt dessa Allmänna villkor i sin helhet, inkluderat Integritetspolicy och annan dokumentation på webbplatsen, och har givit sitt samtycke till ENEBA att nu och i framtiden behandla de personuppgifter som överförts till ENEBA under registreringsprocessen på webbplatsen. Oavsett ovanstående anses att den person som inte har registrerat sig på webbplatsen och inte har fått något konto, accepterar Allmänna villkor, Integritetspolicy och annan dokumentation på webbplatsen, från och med det moment han/ hon väljer att använda någon av funktioner på webbplatsen.
  3. Alla personer som vill ha tillgång till alla tjänster som erbjuds av ENEBA måste acceptera ENEBAS krav att ENEBA har tillgång till verktyg för att lokalisera Kontoadministratörens datorför identifiering av ett land från vilket registreringen utförs.
  4. När som helst, om ENEBA anser att kontot har hög risk att skada någon person, har ENEBA alla rättigheter att avbryta användning av kontot genom att begränsa inloggning till kontot, hålla inne transaktioner och etc. När risken är eliminerad (efter ENEBAS eget omdöme) ska ENEBA återaktivera kontot. I en situation när en kontoförvaltare bryter mot lagen eller dessa Allmänna villkor har ENEBA rätt att direkt blockera kontot. ENEBA ska ha rätt att uppskjuta eller blockera användningen av kontot förutsatt att ENEBA anser att några andra omständigheter uppstår som kan medföra risk för någon person eller brott mot lagar.
  5. ENEBA har också rätt att fråga Kunder att lämna in relevanta handlingar (kopior eller scannade) för att verifiera riktiga uppgifter som ifyllts i registreringsblanketten. Om de begärda handlingarna inte lämnas in inom 10 (tio) dagar, har ENEBA rätt att uppskjuta tillgång till kontot eller hålla inne alla andra handlingar som vidtas av Kunder.
  6. Kunder svarar för rimlig försiktighet vid hantering av konton och de måste se till att e-postadresser är aktuella. ENEBA svarar inte för situationer då Kunder inte får information på grund av deras vårdslöshet.
  7. I det läge där ENEBA beslutar att webbplatsen måste moderniseras eller vid tekniska problem har ENEBA rätt att begränsa möjligheten att logga in på konton eller använda respektive tjänster eller att begränsa till och med allmän tillgång till webbplatsen.
  8. Kunder bekräftar att de är medvetna att spridning av information om deras konton kan orsaka skada för ENEBA eller tredje man. De är skyldiga att säkra den typen av informationen och om de inte säkerställer det, är Kunder skyldiga att eliminera alla orsakade skador. 
  9. Kunden ska inte använda något annat konto och inte heller göra kontot tillgängligt för andra Kunder eller tredje man. Undantag från regeln i avsnittet ovan ska vara tillämpligt för att möjliggöra för alla anställda eller andra behöriga personer hos Kunden att agera på respektive Kunds vägnar. Allt ansvar för agerande och resultat som föranleds av personer som har haft tillgång till respektive Kunds konto ska dock tas av respektive Kund.
 7. Användarvillkor
  1. I enlighet med dessa användarvillkor ger ENEBA till Kunder en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierad befogenhet att ha tillgång till och användas av ENEBAS tjänster personligen och utan kommersiellt syfte. En sådan befogenhet är strikt begränsad till användning av webbplatsens funktioner.
  2. Kunder är bundna att inte missbruka ENEBAS Tjänster och endast använda dem enligt lagstiftningen och dessa användarvillkor. Olämplig användning av Tjänster kan medföra en negativ inverkan på ENEBA eller tredje man och om Kunder bryter mot användningen av tjänster är de skyldiga för eliminering av orsakad skada.
  3. Alla rättigheter hos ENEBA eller deras licensgivare, leverantörer, ägare eller andra personer är skyddade även om det inte uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.
  4. Alla föremål för immaterialrätt på webbplatsen, förutom de som laddas upp, överförs, görs tillgängliga, publiceras av Kunder, samt urval, organisation, samordning, sammanställning av material och webbplatsens allmänna disposition och natur utgör ENEBAS immaterialrätt. Den skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, industriell designrätt och andra rättigheter och bestämmelser, inkluderat internationella konventioner och egendomsrättigheter.
  5. Kunder är skyldiga att läsa och godkänna Användarvillkor och Integritetspolicy, lika väl som annan dokumentation på webbplatsen för att säkerställa skydd av deras personuppgifter. Kunder åtar sig att vidta alla möjliga åtgärder för att inte hamna i situation där skydd av personuppgifter överträds. 
  6. ENEBA får tillhandahålla Kunders hyperlänkar på webbplatsen från andra produktleverantörer (dvs. banners, kanaler) som leder till dessa leverantörers webbplatser. ENEBA tar inte ansvar för tillförlitlighet, noggrannhet eller trovärdighet av den information som lämnas av nämnda leverantörer. ENEBA rekommenderar att läsa alla dokument på leverantörernas webbplatser. Kunder bekräftar att de är medvetna att ENEBA inte kan kontrollera leverantörernas agerande.
  7. Kunder, inkluderat men inte begränsat till, bekräftar och konstaterar att:
   1. De inte ska annonsera någon olämplig eller felaktig information som kan vara skadlig för ENEBA, andra kunder eller tredje man;
   2. De inte ska ladda upp eller sprida någon information på Webbplatsen som skulle bryta mot lagar, avtal eller tredje mans rättigheter. Sådan kränkande information kan omfatta upphovsrättsskyddat material, personuppgifter, affärshemligheter och annat;
   3. De inte ska lämna någon falsk information som kan vilseleda andra kunder;
   4. De inte ska försöka hacka, ändra, inaktivera eller påverka Webbplatsen på något sätt eller provocera dess säkerhet;
   5. De inte ska använda Webbplatsen till något annat ändamål än den ska användas i enlighet med syften för ENEBAS Tjänster;
   6. De inte ska försöka samla några personuppgifter som finns i Webbplatsens system samt inte ska förolämpa eller bedra andra Kunder;
   7. De inte ska försöka störa Webbplatsens aktiviteter eller förbjuda andra Kunder att använda Webbplatsen (eller försvåra användningen av den);
   8. De inte ska utföra några penningtransaktioner från illegala källor.
    Alla åtgärder som nämns ovan inkluderar försök att utföra någon av dem eller skapa omständigheter för att sådana åtgärder skulle förverkligas.
  8. Genom inlägg eller publicering av egna material på webbplatsen eller genom någon annan distribution av sådant till ENEBA, ger Kunden en oåterkallelig, permanent och fri licens att använda dessa material, inklusive men inte begränsat till, presentera, överföra, distribuera , reproducera, publicera, duplicera, anpassa, modifiera, översätta, skapa innehållsrelaterade verk och annat med det enda syftet att förbättra funktionalitet av ENEBA och webbplatsen. 
 8. ENEBAS förpliktelser
  1. ENEBA ska samarbeta med Kunder avseende alla frågor relaterade till rätt tillhandahållande av Tjänster. Kommunikation mellan ENEBA och Kunder ska ske via webbplatsens hjälpcenter eller via e-post.
  2. ENEBA ska ge Kunder teknisk support när de stöter på problem i samband med funktionaliteten av konton och webbplatsen.
 9. Kunders förpliktelser
  1. Kunder samtycker och är medvetna, inkluderat men inte begränsat till, att:
   1. de accepterar Allmänna villkor och Integritetspolicy samt alla andra handlingar på webbplatsen;
   2. de inte ska agera på ett sätt som kan medföra en negativ inverkan på ENEBA, andra Kunder eller tredje man vilket leder till skada, försämrat rykte och etc.
   3. de inte ska använda ENEBAS tjänster på Webbplatsen eller själva Webbplatsen i olagligt syfte eller på annat sätt som inte är acceptabelt;
   4. de inte ska vidta några åtgärder som skulle bryta mot lagar, Allmänna villkor, Integritetspolicy eller andra dokument;
   5. de inte ska använda mer än ett konto för att köpa produkter eller för användning av ENEBAS tjänster på webbplatsen samt inte ska använda VPN-anslutning.
 10. Ansvar
  1. Om ENEBA inte följer dessa Allmänna villkor, är ENEBA ansvarig för förlust eller skada som Kunden lider av, som är ett förutsebart resultat av ENEBAS brott mot dessa Allmänna Villkor eller av ENEBAS vårdslöshet, men ENEBA ska inte ansvara för förlust eller skada som inte är förutsebart. Förlust eller skada är förutsebara om de var en uppenbar konsekvens av ENEBAS brott eller om de var nämnda av Kunden och ENEBA vid tidpunkten då köpekontraktet ingicks.
  2. Säljare levererar produkter endast för hem- och privat bruk. Kunder samtycker till att inte använda produkterna i kommersiellt, affärsmässigt eller återförsäljningssyfte och ENEBA har inget ansvar gentemot Kunder för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsverksamhets avbrott eller förlust av affärsmöjligheter.
  3. Kunden accepterar att ENEBA endast är en mellanhandsplattform för marknadsföring av Produkterna köpta via webbplatsen och absolut inte har något medverkan i själva utformningen och tillverkningen av sådana produkter samt samtycker också till att dessa begränsningar ska gälla trots allt misslyckande i väsentligt syfte av alla begränsade åtgärder.
 11. Händelser utanför ENEBAS kontroll
  1. ENEBA är inte skyldig eller ansvarig för fel i utförande eller försening av utförandet av någon av ENEBAS förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor som orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Händelse utanför ENEBAS kontroll definieras nedan i avsnitt 11.2.
  2. En händelse utanför ENEBAS kontroll är en handling eller händelse som överträffar ENEBAS rimliga kontroll, inkluderat utan begränsningar strejker, lockouts eller annat industriellt agerande av tredje man, civila uppror, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terrorattacker, krig (oavsett om deklarerat eller inte) eller hot eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sänkning, epidemi eller annan naturkatastrof eller fel i offentliga eller privata telekommunikationsnät eller omöjlighet att använda järnvägar, sjöfart, flygplan, motorfordon eller kollektivtrafik eller privat transport.
  3. Om en händelse utanför ENEBAS kontroll sker med påverkan på utförande av ENEBAS förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor:
   1. ENEBA ska kontakta de berörda Kunderna så fort som möjligt för att informera och
   2. ENEBAS förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor ska uppskjutas och utförandetid för ENEBAS förpliktelser ska förlängas under varaktighet av händelsen utanför ENEBAS kontroll.
 12. Reklamationer
  1. Om Kunder har upplevt någon överträdelse av deras rättigheter som orsakats av ENEBAS Tjänster tillhandahållna enligt Allmänna villkor och/eller Integritetspolicy, de har rätt att lämna in en reklamation. Reklamationen ska skickas till ENEBA genom webbplatsens interna meddelandesystem eller till e-post som är specificerad i avsnitt 14.7. ENEBA gör sitt bästa för att lösa alla reklamationer nom 14 (fjorton) dagar efter dess mottagande.
  2. Reklamationen måste innehålla följande uppgifter:
   1. beställningens information som ligger till grund för reklamationen;
   2. vilka rättigheter som har överträtts;
   3. beskrivning av omständigheter under vilka rättigheterna har överträtts.
  3. Om Kunden har köpt en Produkt och inte granskat aktiveringskoden på ENEBAS plattform, har han/hon rätt att begära en återbetalning inom 14 (fjorton) dagar efter Köpet. I så fall är ENEBA skyldig att återbetala pengar till Kunden och Kunden är skyldig att returnera Produkten till ENEBA utan att granska aktiveringskoden.
  4. Eventuella tvister, kontroverser eller fordringar som härrör ur eller är relaterade till dessa Allmänna villkor, deras överträdelse, uppsägning eller giltighet ska slutgiltigt avgöras i respektive domstol i Republiken Litauen enligt jurisdiktionsregler.
 13. Uppsägning
  1. Kunden kan säga upp avtalet med ENEBA genom att ta bort hans eller hennes konto från webbplatsen. Detta kan göras genom att sända begäran i hans eller hennes kontosystem. ENEBA raderar kontot inom 7 (sju) dagar från den dag begäran inlämnades. Under denna period har Kunden rätt att annullera borttagningen av kontot. 
  2. ENEBA kan säga upp ett sådant avtal genom att radera Kundens konto eller blockera tillgång till webbplatsen. Tillgång kan blockeras om det finns misstankar om olagliga handlingar och blockeringen kan fortsätta tills omständigheterna försvinner eller elimineras. ENEBA raderar Kundens konto i sådana situationer när han eller hon grovt bryter mot Allmänna villkor, Integritetspolicy, lagar eller andra dokument.
  3. Under perioden av avtalets uppsägning får Kunden inte skapa något annat konto på webbplatsen.
 14. Slutbestämmelser
  1. Integritetspolicy och annan dokumentation på webbplatsen är en integrerad del av Allmänna villkor och bindande för alla registrerade konton.
  2. Utan tillåtelse från ENEBA har Kunder ingen rätt att överlåta sina förpliktelser, fordringar eller rättigheter till tredje man. Kunder samtycker till att ENEBA ska ha rätt att överlåta sina rättigheter och förpliktelser som härrör ur avtalen till tredje man. ENEBA ska informera om en sådan överlåtelse på webbplatsen.
  3. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar av en domstol eller en skiljedomsdomstol, gäller de övriga bestämmelserna i dessa Allmänna villkor i full kraft och verkan. En bestämmelse i dessa Allmänna villkor som anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar endast delvis eller i viss utsträckning ska gälla i full kraft och verkan i den mån den inte anses olaglig, ogiltig eller ogenomförbar.
  4. Dessa Allmänna villkor och relationer mellan ENEBA och Kunder med hänsyn till dessa Allmänna villkor (inkluderat genomförande, giltighet, ogiltighet, implementering och uppsägning av dessa Allmänna villkor) regleras av och tolkas i enlighet med Republiken Litauens lagstiftning.
  5. Om inget annat anges i dessa Allmänna villkor, ska ingen försening av ENEBA eller Kunden att utöva rättighet eller utföra förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor anses vara ett upphävande av en sådan rättighet eller en ursäkt från utförande av en sådan förpliktelse och avskiljande eller delvis utförande av vilken som helst förpliktelse. Separat eller delvis utövande av någon rättighet ska inte innebära att denna förpliktelse inte behöver utföras eller att denna rätt inte får utövas i framtiden.
  6. All data och information som lagras på webbplatsen kan användas av ENEBA i syfte för dess funktion.
  7. Kommunikation med ENEBAS support sker på e-postadress support@eneba.com.
  8. Lagstiftning i olika länder kan leda till att vissa kunder inte har tillgång till respektive tjänster på webbplatsen.
  9. I händelse av att Allmänna villkor översätts till andra språk och om det finns skillnader mellan den engelska versionen och en sådan översättning, gäller den engelska versionen om inte annat anges.